Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Jätevedet2021-04-20T13:17:59+02:00
Asuminen ja ympäristö

Jätevedet

Viemäriverkoston ulkopuoliset alueet

Ympäristönsuojelulain 155 §:n mukaan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla syntyvät jätevedet on puhdistettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulain lisäksi ns. hajajätevesiasetuksessa. (VNa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Jäteveden käsittelystä ja puhdistustasosta on annettu määräyksiä myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Vaatimukset koskevat vain viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä.

Viemäriverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä tulee olla kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kiinteistökohtainen poikkeus

Kunta voi myöntää enintään viiden vuoden mittaisen poikkeuksen talousjätevesien käsittelyä koskevien vaatimusten täyttämisestä. Poikkeamista koskevan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

– kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;

– kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

– kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Poikkeusta haetaan kirjallisesti oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lomakkeen poikkeamishakemusta varten saa pyydettäessä Eurajoen kunnan ympäristönsuojelusta. Hakemuksen käsittelystä peritään Eurajoen kunnan ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu.

Viemärinverkoston piirissä olevat kiinteistöt

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistöllä on kuitenkin mahdollisuus hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta ympäristönsuojeluviranomaiselta, sillä edellytyksenä, että vesihuoltolaissa mainitut kaikki vapautuksen edellytykset täyttyvät kiinteistöllä. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta jätevesiviemäriin vesihuollon toiminta-alueella voi hakea erillisellä lomakkeella.

Vapautushakemus liittymisvelvollisuudesta

Tarvittavat luvat

Olemassa olevan jätevesijärjestelmän saneeraaminen tai järjestelmän rakentaminen kokonaan uudelleen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaista toimenpidelupaa. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmää koskeva asia ratkaistaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Jätevesijärjestelmän rakentamiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka laatii riittävien esiselvitystietojen pohjalta suunnitelman, joka liitetään kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaan rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Käytännössä luvan saannin edellytyksenä on asetuksen mukaisen jätevesisuunnitelman esittäminen. Lupakäsittelyssä varmistetaan suunnittelijan ammattitaito sekä suunnitelman taso, jotta suunnitellulla jätevesijärjestelmällä on edellytykset täyttää jätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset ja puhdistustaso.

Sako- ja umpikaivolietteen tyhjentäminen ja toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn

Sako- ja umpikaivoliete on jätelain tarkoittamaa jätettä ja sitä saa kuljettaa ja vastaanottaa vain ja ainoastaan asianmukaisen luvan omaava yritys, useimmiten lietteet kuljetetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa ja riittävän usein. Saostuskaivot ja –säiliöt tulee tyhjentää käytöstä riippuen 1-4 kertaa vuodessa.

Yhteystiedot

Mari Salminen
ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöinsinööri tavoitettavissa
varmimmin ma-pe klo 9-11.30.
Muina aikoina ajanvarauksella.

Ajankohtaista

Risuviikot Hevossuon jäteasemalla, viikot 14-19, 1.4.–10.5.

Eurajoen risupäivät 13.4., 27.4. ja 18.5.

Yhteystiedot

Mari Salminen
ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöinsinööri tavoitettavissa
varmimmin ma-pe klo 9-11.30.
Muina aikoina ajanvarauksella.

Go to Top