Haja-asutusten jätevedet

Jätevesineuvontaa Eurajoen, Porin ja Ulvilan haja-asutusalueille antaa ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, p.044 701 1214, [email protected]

Lainsäädännöstä

Ympäristönsuojelulain 155 §:n mukaan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla syntyvät jätevedet on puhdistettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa. Vuoden 2011 alusta tuli voimaan ympäristönsuojelulain nojalla annettu asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). Asetuksessa annetaan vähimmäisvaatimuksia jätevesien puhdistuksesta, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta. Jäteveden käsittelystä ja puhdistustasosta on annettu määräyksiä myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on laadittava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristösuojelulain 27 b §:n 2 momentin nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Kiinteistöllä tulee olla lisäksi jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ja järjestelmää käyttää ohjeiden mukaisesti.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Vapautusta liittymisvelvollisuudesta jätevesiviemäriin vesihuollon toiminta-alueella voi hakea erillisellä lomakkeella.

Muut luvat ja ilmoitukset

Muut luvat ja ilmoitukset

Tarvittavat luvat

Olemassa olevan jätevesijärjestelmän saneeraaminen tai järjestelmän rakentaminen kokonaan uudelleen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaista toimenpidelupaa. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmää koskeva asia ratkaistaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Jätevesijärjestelmän rakentamiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka laatii riittävien esiselvitystietojen pohjalta suunnitelman, joka liitetään kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaan rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Käytännössä luvan saannin edellytyksenä on asetuksen mukaisen jätevesisuunnitelman esittäminen. Lupakäsittelyssä varmistetaan suunnittelijan ammattitaito sekä suunnitelman taso, jotta suunnitellulla jätevesijärjestelmällä on edellytykset täyttää jätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset ja puhdistustaso.

Sako- ja umpikaivolietteen tyhjentäminen ja toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn

Sako- ja umpikaivoliete on jätelain tarkoittamaa jätettä ja sitä saa kuljettaa ja vastaanottaa vain ja ainoastaan asianmukaisen luvan omaava yritys, useimmiten lietteet kuljetetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa ja riittävän usein. Saostuskaivot ja –säiliöt tulee tyhjentää käytöstä riippuen 1-4 kertaa vuodessa.

Yhteystiedot

Mari Salminen
ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöinsinööri tavoitettavissa
varmimmin ma-pe klo 9-11.30.
Muina aikoina ajanvarauksella.

Ympäristöhallinnon verkkosivut

Ajankohtaista