Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit 2024

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenten määrä on 705. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten määrä on 15. Parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Tämän mukaisesti vaalin muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 28.5.2024 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 29.5.–4.6.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 29.5.–1.6.2024
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 9.6.2024 klo 9–20
 • tuloksen vahvistaminen: keskiviikko 12.6.2024

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolleLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.
llmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Digi- ja väestötietoviraston lomakettaTiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 164kB .

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja tai poliisin äänestämistä varten antama maksuton väliaikainen henkilökortti.

Europarlamenttivaalien ulkomainonta voidaan aloittaa Eurajoen kunnan mainostelineissä 22.5.2024.

Eurajoen kunnan mainostelineet ovat seuraavilla paikoilla:

 • Eurajoen pääkirjaston pysäköintialue (Weener-tie 1, 27100 Eurajoki)
 • Oma Säästöpankin piha (Kirkkotie 6, 27100 Eurajoki)
 • tori (Luvian Kirkkotie 7, 29100 Luvia)
 • Luodonkylä (Laitakarintie, 29100 Luvia)
 • Lapijoki nuorisotalon piha (Taipaleentie 13, 27150 Eurajoki)
 • Irjanne (Kämpäntie 3, 27110 Eurajoki)
 • Kuivalahti Kuivalahden koulun tontti (Etukämpäntie 47, 27170 Eurajoki)
 • Sydänmaa Sydänmaan koulun tontti (Sydänmaantie 614, 27130 Eurajoki)
 • Niemenkylä Niementien ja Alakyläntien risteys (29100 Luvia)
 • Peränkylä (Peränkyläntie 5, 29180 Peränkylä)

Mainokset tulevat mainoskehikoihin alla olevassa järjestyksessä vasemmalta oikealle:

 1. Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
 2. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. ja Liike Nyt r.p. (vaaliliitto)
 3. Perussuomalaiset r.p.
 4. Vasemmistoliitto r.p.
 5. Totuuspuolue r.p.
 6. Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
 7. Suomen Keskusta r.p.
 8. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
 9. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
 10. Vapauden liitto r.p.
 11. Vihreä liitto r.p.
 12. Kansallinen Kokoomus r.p

Suunta vasemmalta oikealle katsotaan seisomalla mainoskehikon edessä, niin kuin kuntalainen tai ohikulkija sen näkee. Kaksipuolisiin mainostelineisiin mainokset tulevat luonnollisesti toiselle puolelle kehikkoa oikealta vasemmalle, koska mainokset voi liimata hankkimaansa pohjalevyyn molemmin puolin.
Kunnan asettamassa vaalimainostelineessä vaalimainospaikka on maksuton. Kukin mainostaja vastaa itse pohjalevyjen hankkimisesta ja mainosten liimaamisesta / kiinnittämisestä. Pohjalevyn koko on 810 x 1200 mm, vahvuus 6,5 mm. Mainostelineet ovat kaksipuolisia.

Kunta purkaa vaalimainoskehikot heti vaalin jälkeen, joten huolehdittehan omien mainoksienne poistamisesta välittömästi vaalien jälkeen.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta määrää omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Lisätietoja tekninen johtaja Sami Nummi p. 044 431 2524.

Tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 ja 52 a §.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on antanut määräyksen tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta. Traficom ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain (Finlex) 83 §:n 4 momentissa tarkoitetulla liikennealueella, esimerkiksi kuntien taajamien läpi menevien maanteiden varrella (valtion liikenneväylien varrella). Mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukausi ennen vaalipäivää, ja ne tulee kerätä pois viimeistään viikon kuluttua vaalien päättymisestä.

Traficomin määräyksen mukaan maantien tiealueelle sijoitettava tilapäinen ilmoitus:

 • saa olla leveydeltään tai korkeudeltaan enintään 120 senttimetriä ja enimmäiskoko 1 neliömetri
 • ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa taikka muistuttaa liikennemerkeissä käytettäviä muotoja
 • ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja
 • ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.

Traficomin määräyksessä on ohjeistettu myös muun muassa tilapäisen ilmoituksen sijoittamisesta ja kiinnittämisestä.

Lisätietoja www.kuntaliitto.fi

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Kirjeäänestysasiakirjojen tilauslomake: https://kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=fi

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan perjantaina 10.5.2024, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 7.6.2024 ennen kello 19.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Eurajoella on kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa: Eurajoen kunnanviraston Eurajoki-sali, osoite Kalliotie 5, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 29. – 31.5.2024 klo 9.00–18.00
lauantai – sunnuntai 1. – 2.6.2024 klo 11.00–17.00
maanantai – tiistai 3. – 4.6.2022 klo 10.00–19.00

 

Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat palvelukeskus Jokisimpukka, Esperin hoivakoti Käenpesä sekä Attendo Majakkatupa.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Toisen vaalin ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.

Kirjallinen ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnalle, os. Eurajoen kunta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään viraston neuvontaan numeroon 02 86941 (arkisin klo 9.00–12.00 ja 12.45–15.00).

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9–20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian kirjasto Lukkarilantie 4,

29100 Luvia

2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5,

27100 Eurajoki

3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2,

27150 Eurajoki

Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Eurajoen keskusvaalilautakunnan osoite on Kalliotie 5, 27100 Eurajoki, [email protected]

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Viitasalo, p. 044 3124 239, [email protected]