Työ ja yrittäminen

Tarjouspyynnöt

Kaikki Suomen julkisten hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät osoitteesta http://www.hilma.fi/ Eurajoen kunta ei ole arvonlisäverolain 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja. Eurajoen kunnalle tehtäviin kiinteistöön kohdistuvien rakentamispalveluiden laskuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Laitakarintien (Mt 12855) jkpp-tie välillä Kuivalahdentie-Laitakari, Eurajoki

Kohde sijaitsee Eurajoen kunnan Luvian taajaman lounaispuolella. Alueen tarkka maantieteellinen sijainti käy ilmi rakennussuunnitelma-asiakirjoista.

Rakennushankkeeseen kuuluu jalankulku- ja pyöräilyväylän, sillan, kuivatuksen sekä vesihuollon ja uuden katuvalaistuksen rakentaminen sekä Luvian siirtoviemäripumppaamon saneeraus siinä laajuudessa kuin se rakennussuunnitelmissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.

Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka.

Urakkaan sisältyy seuraava optiokohde: Vakka-Suomen puhelimen kuitukaapelilinjan rakentaminen suunnitelmakartassa esitetylle alueelle. Operaattori toimittaa kaapeli- ja suojaputkimateriaalit.

Urakka-aika alkaa ja urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu alustavasti viikolla 35. Urakan tulee olla täysin valmis luovutusaineistoineen 15.9.2023.

Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksenantaja on tutustunut urakkakohteeseen ja kaikkiin tarjouspyynnön mukana oleviin asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista.

Tarjoukset tulee jättää Tarjouspalveluun 11.7.2022 klo 12:00 mennessä.

Linkki Tarjouspalveluun

Linkki Hilmaan

Lavilanmetsä 3 kunnallistekniikan rakentaminen

Rakennushankkeeseen kuuluu seuraavien katujen rakentaminen:
– Runkotien osuus välillä Runkotien kaari – kaava-alueen raja
– Metsätähdentie
– Kielontie
– Metsätähdentien ja Voikukantien välinen kevyenliikenteen väylä
Valaistuksen rakentaminen alueelle sekä hulevesijärjestelyt kuuluvat myös urakkaan.

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä, EU-kynnysarvon alittavana rakennusurakkana.

Urakan on oltava kaikilta osin valmis ja hyväksytysti vastaanotettu viimeistään 2.6.2023 mennessä.

Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, sen tulee sisältää kaikki työt ja rakennusmateriaalit tämän tarjouspyynnön ja asiakirjojen mukaisesti.

Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksenantaja on tutustunut urakkakohteeseen ja kaikkiin tarjouspyynnön mukana oleviin asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista. Mikäli urakoitsija jättää tämän tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. Tutustumisesta tulee sopia rakennuttajan yhteyshenkilön kanssa.

Liitteenä olevassa urakkaohjelmassa rakennuskohdetta ja urakan sisältöä avattu tarkemmin.

Suunnitelmat koostuvat kahdessa eri vaiheessa ja kahden eri suunnittelutoimiston toimesta tehdyistä suunnitelmista. Tästä johtuen asiakirjoissa on pientä päällekkäisyyttä. Näin ollen urakassa ei huomioida Sweco Ympäristö Oy:n tekemän kaivoluettelon jätevesikaivoa 36, tarkastusputkea 52 eikä hulevesikaivoja 114, 115, 116, 123 ja 124.

Optio
Alueelle pitää rakentaa myös sähkö ja kuitukaapeliverkko. Tarjoajan tulee antaa hintatiedot siten, että operaattorit voivat halutessaan tilata kaapelointityön urakoitsijan antamalla hinnalla ja urakoitsija on sen velvollinen antamallaan hinnalla tekemään.

Kaikki materiaalit, pois lukien kaapelien ympärille tuleva suojahiekka, toimittavat operaattorit. Asiakirjoissa ovat mukana sähköverkon suunnitelmat. Työ sisältää kaapeliojien kaivuun, kaapelien laskun ojiin, ojien täytön sekä jakokaappien asennuksen. Kuitukaapelit noudattavat samaa reittiä ja kuitukaapeleille tulee sama määrä samoihin paikkoihin jakokaappeja kuin sähköverkollekin.

Tilaaja ei ole velvollinen maksamaan tai korvaamaan mitään tarjouslaskennasta aiheutuvia laskenta-, matka- tai muita kustannuksia.

Tarjoukset tulee jättää Tarjouspalveluun 29.7.2022 klo 12.00 mennessä.

Linkki Tarjouspalveluun

Linkki Hilmaan

Ajankohtaista