Hallinto

Lomakkeet

Alla on Eurajoen kunnan lomakkeita pdf- ja doc-muodossa.

Tulosta haluamasi lomake ja toimita lomake täytettynä asianomaiselle viranomaiselle.  Voit täyttää lomakkeen myös ruudulla ja tulostaa täytetyn lomakkeen.  Muista päiväys ja allekirjoitus.

PDF-tiedostoja lukevan Adobe Readerin voit ladata tästä.

Lomakkeita voi tiedustella myös kunnanvirastosta, puh. 02 869 41, osoite Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Eurajoen kunnanvirasto

Kalliotie 5
27100 Eurajoki
puh. 02 869 41
Y-tunnus 0132322-3

Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna
9.00 – 12.00 ja
12.45 – 15.00

Kunnanvirasto avoinna
1.6. – 31.8.
ma – pe 8.00 – 15.00

1.9. – 31.5.
ma – to 8.00 – 16.00
pe  8.00 – 15.00

Sähköposti
info[at]eurajoki.fi  sekä kirjaamoon osoitetut asiakirjat kirjaamo[at]eurajoki.fi

Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 23 §). Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon.

Aloitteen laatiminen

Hyvä aloite

  • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
  • on lyhyt
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
  • sisältää yhteystietosi
  • on omakätisesti allekirjoitettu

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää. Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitten voit laatia tästä (pdf).
Lomakkeita saatavana myös kunnanviraston neuvonnasta.

Hakemus/ ilmoitus (rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, purkamislupa, maisematyölupa)

Hakemuslomake

Poikkeaminen/suunnittelutarveratkaisu

Poikkeaminen ja suunnittelutarve

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajan hakemus

Työnjohtajahakemus

Rakennushankeilmoitus (RH-1)

Rakennushankeilmoitus_RH1

Huoneistotietojen ilmoitus (RH-2)

Huoneistotietojen ilmoitus RH2

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9

Naapurin kuulemiseen rakennushankkeessa

Naapurille tiedottaminen

Rakennustyön tarkastusasiakirja

TARKASTUSASIAKIRJA, lomake

Luvan voimassaolon pidentäminen

Jatkoaikahakemus

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Selvitys jätevesijärjestelmästä (pdf)

Valtakirja rakennusvalvonnassa asiointia varten

Valtakirja rakennusvalvonnassa asiointiin

Rakennusvalvonnan asiakirjatilaus

Rakennusvalvonnan asiakirjatilaus

Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys

Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys

Varhaiskasvatuksen e-asiointipalvelun kirjautumissivu

Hoitoaikaperusteinen sopimus

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet
Maksuesite

Maksuesite 1.8.2024 alkaen

Tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määritystä varten

Tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Muutosilmoitus varhaiskasvatukseen (hoitoaika, tulot, perhesuhteiden muutos, irtisanominen)
Muutosilmoitus

Hakemus varhaiskasvatukseen
Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemus avoimeen varhaiskasvatukseen
Hakemus avoimeen varhaiskasvatukseen

Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (perusopetus). Haetaan erikseen lukuvuosittain.
Hakemus_aamu-iltapaivatoimintaan 2024
Application to before-school and after-school activities

Muutosilmoitus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (perusopetus).
Maksun-ja-hoitotarpeen-muutos-Ap-Ip-kerho 2024

Maksun ja hoitotarpeen varmistus
Maksun ja hoitotarpeen varmistus 2024

Koululaisten kesäkerhon 2024 lomakkeet
Koululaisten kesäkerho ja muu välttämätön kesäajan hoito 2024

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen perusopetukseen

Erityisruokavalioilmoitus oppilaitoksessa/koulussa
Erityisruokavalioilmoituslomake
Erityisruokavalio koulussa- tiedote vanhemmille

Erityisruokavalioilmoitus varhaiskasvatuksessa
Erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa
Erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa – tiedote vanhemmille

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta
Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Toisen asteen koulutuksen opiskeluavustuksen haku 3.4. – 5.5.2023
Haun säännöt (pdf)
Hakulomake 2023 (pdf)

Opintoavustus
Sanni Stenroos hakemus 2023: https://eurajoki.epalvelu.fi/services/eurajoki/9902/ (sähköinen lomake)

Toiminta-avustushakemus
Avustusohjesaanto_2023.docx
Toiminta-avustuslomake: https://eurajoki.epalvelu.fi/services/eurajoki/2060/
Jälkikäteen toimitettavat liitteet pyydetään toimittamaan sähköpostilla hyvinvointipalveluesimiehelle pirita.laivanen(@)eurajoki.fi

Nuorten ensiasuntoavustushakemus
Nuorten ensiasuntoavustushakemus: https://eurajoki.epalvelu.fi/services/eurajoki/6127/

Ensiasuntoavustuksen myöntämisperusteet
Ensiasuntoavustusten myöntämisperusteet 2024 (pdf)

Hukkakauran torjuntatukihakemus
Hukkakauran torjuntatuki 2023 (docx)

Eurajoen kunta myöntää vuosittain tukirahaa nuorten työllistämiseksi

Kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet:

1. Tuki kanavoidaan nuoren kautta siten, että työnantaja (yritys, yhdistys, yksityinen), joka ottaa kuluvan vuoden kesällä Eurajoella kirjoilla olevan nuoren töihin, voi hakea kunnalta tukea nuoren työllistämiseen.

2. Sama työnantaja voi hakea tukea enintään kahden eurajokelaisen nuoren työllistämiseen. Työsuhteen tulee ajoittua kuluvan vuoden touko-, kesä-, heinä- tai elokuuhun. Työsuhteen pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia/päivä, vähintään kahden viikon ajan tai 60 tuntia kahden viikon jaksossa. Pidemmässä työjaksossa tunteja tulee olla vähintään 120 tuntia neljän viikon jaksossa.

3. Tuen piiriin kuuluvat kaikki eurajokelaiset nuoret, jotka ovat kuluvana hakuvuotena täyttäneet ennen työsuhteen alkua vähintään 15 ja korkeintaan 21 vuotta.

4. Tuen piiriin kuuluvan nuoren tulee olla koululainen tai opiskelija tai tämän vuoden keväällä peruskoulunsa päättävä tai työtön edellyttäen, että hänen työllistämistään ei valtio tue.

5. Kesätyöpaikkatukea saava nuori ei voi olla osakas yrityksessä. Yrityksen muiden työntekijöiden työtuntimäärät eivät saa vähentyä tuettavan nuoren palkkaamisen vuoksi. Tukea ei myönnetä yrityksille, joissa on voimassa olevia lomautuksia tai henkilöstöä on sanottu irti.

6. Työnantajan tulee tehdä nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta ilmenee vähintään työllistettävän nimi, syntymäaika, kotipaikka, työsuhteen kesto, tuntimäärä ja palkkaus. Työsopimus tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tuen myöntäjälle.

7. Tuen määrä on 450 euroa työllistettävää nuorta kohden, kun työn kesto on 4 viikkoa tai 225 euroa kahden viikon työjaksosta. Kunta maksaa tuen palkanmaksutositteen perusteella työnantajan tilille kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tukea myönnetään anomusjärjestyksessä määrärahan puitteissa.

8. Nuorelle tulee maksaa kyseisen alan TES:n mukaista palkkaa tai palkan tulee määräytyä seuraavan työsopimuslain säännöksen mukaisesti:
Suomessa aloilla, joilla ei ole yleissitovia työehtosopimuksia, ei ole yksiselitteistä vähimmäispalkkaa. Työsopimuslaissa kuitenkin todetaan, että työntekijällä on tässä tapauksessa maksettava” tavanomainen ja kohtuullinen palkka”. Jos alalla on jokin muu kuin yleissitova työehtosopimus, tavanomaisena ja kohtuullisena voidaan pitää siitä työstä määrättyä palkkaa. Jos alalla ei ole lainkaan työehtosopimuksia, tavanomainen ja kohtuullinen palkka voi perustua esimerkiksi alan järjestöjen suosituksiin. Ellei näitäkään ole, niin suositellaan kokoaikatyöstä maksettavaksi ainakin niin paljon, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy. Kyseinen summa löytyy vuosittain kansaneläkelaitoksen sivuilta (http://www.kela.fi/)

9. Mikäli tuen piiriin hyväksytty työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava asiasta tuen myöntäjälle.

Tukianomus, jäljennös työsopimuksesta ja tilinauha, josta selviää palkansaajan vuosikertymä, on toimitettava kunnalle viimeistään tuen myöntämisvuoden syyskuun 15. päivään mennessä.
Nuorten kesätyöpaikkatuki yrityksille, linkki hakemukseen on tässä

10. Tuen myöntää kunnanhallituksen päättämiä ohjeita noudattaen elinvoimapäällikkö.

Kunnanvirasto:

Kalliotie 5,
27100 Eurajoki
02 86941

[email protected]
[email protected]

sähköpostit ovat muotoa
[email protected]