Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Maa-ainesten otto2021-04-20T13:11:20+02:00
Asuminen ja ympäristö

Maa-ainesten otto

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa tarvitaan aina ammattimaiseen maa-ainesten ottamiseen. Lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma, josta ilmenee mm. ottamisalueen kuvaus, selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista, ympäristöhaittojen vähentämistoimista sekä ottamisalueen jälkihoidosta.

Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot. Maa-aineksen ottamislupaa koskevia asiakirjoja, mm. hakemuksia ja lomakkeita, saa kunnan ympäristötoimistosta Kalliotie 5 , 27100 Eurajoki tai alla olevasta linkistä.

Kotitarveotto

Jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten, maa-aineslupaa ei tarvita. Ottajan tulee kuitenkin ilmoittaa kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus yli 500 kiintokuutiometrin kotitarveotosta tulee toimittaa Eurajoen kunnan ympäristölautakunnalle.

Ilmoitukset

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun.

Maa-aineslain mukaiset ilmoitukset ja lupahakemuslomake
Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus

Yhteystiedot

Mari Salminen
ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöinsinööri tavoitettavissa
varmimmin ma-pe klo 9-11.30.
Muina aikoina ajanvarauksella.

Ajankohtaista

Risuviikot Hevossuon jäteasemalla, viikot 14-19, 1.4.–10.5.

Eurajoen risupäivät 13.4., 27.4. ja 18.5.

Uima- ja kasteluveden laatu

Testausseloste 14.8.2023, uima- ja kasteluvesi Pappilankoski Testausseloste 16.8.2023 Lahdenperä Testausseloste 16.8.2023 Laitakari Testausseloste 16.8.2023 Pinkjärvi

11.07.2023|
Go to Top