Ympäristöluvat ja -ilmoitukset 2017-06-08T05:18:59+00:00

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Nykyisessä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja sen nojalla annetussa ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) ovat määriteltynä sellaiset toiminnot, jotka ovat ympäristölupavelvollisia. Yleisesti voidaan todeta, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteen ammattimainen käsittely ja eläinsuojat.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteista sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa.

Ympäristölupaa haetaan toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai valtion ympäristölupaviranomaiselta.

Ympäristölupahakemus ja täyttöohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Miten_ymparistolupa_haetaan__ohjeet_ja_lomakkeet

Rekisteröintimenettely

Tiettyjen laitosten osalta toiminta voidaan rekisteröidä, jolloin ei vaadita laajaa lupamenettelyä. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan. Ilmoitus toiminnan rekisteröinnistä tulee toimittaa kunnan ympäristötoimeen vähintään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Toiminnan rekisteröinti
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukainen_rekisterointi

Ympäristösuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Lisäksi satamien jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, 9 luku 4 §) mukaisesti.

Ilmoituslomakkeet ja ohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset

Yhteystiedot

Outi Aalto
vs. ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöhallinnon verkkosivut

Ajankohtaista