Vammaispalvelut ja psykososiaaliset palvelut2020-06-02T13:04:23+02:00

Vammaispalvelut ja psykososiaaliset palvelut

HUOM!

Eurajoen Toimarissa ja Luvian Käpykolossa avattiin 14.5. erityiskoululaisten iltapäivätoiminta. Työtoiminnan osalta sekä Toimari että Luvian Länskärin paja avaavat toimintaa porrastetusti 1.6. alkaen. Vierailukielto jatkuu toistaiseksi kehitysvammaisten asumisyksiköissä.

Akuutit kriisitilanteet pyritään hoitamaan tapauskohtaisesti yhteistyössä Antinkartanon kanssa.

Yhteydenotot tarvittaessa:
Erityispalvelupäällikkö
Katri Peltonen
Puh. 044 312 4280
[email protected]

Keskusteluapua on saatavilla joka päivä ja yö Kriisipuhelimessa ja verkossa :
Kriisipuhelin 09 2525 0111,  Auki 24 h

https://mieli.fi/fi/keskusteluapua-saatavilla-joka-päivä-ja-yö-kriisipuhelimessa-ja-verkossa

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja, tai omaishoidon tukea.

Suomen vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus

 • yhdenvertaisuuteen
 • osallisuuteen ja syrjimättömyyteen
 • tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua.

Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

Eurajoen kunnan vammaispalvelut tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, KSTHKY (1.1.2011 alkaen).

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kuntien yhteinen vammaisneuvosto löytyy linkistä http://www.ksthky.fi/hallinto/luottamuselimet

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Erilaisia palveluita ja tukitoimia ovat:

Palveluihin hakeutuminen, palvelutarpeen muuttuminen ja yhteydenotot
http://www.ksthky.fi/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Koulukatu 2
29200 Harjavalta

Käyntiosoite
Myllykatu 10

Tiedustelut

Erityispalvelupäällikkö Katri Peltonen, Eurajoen kunta p. 044 312 4280

Tavoitteena on löytää kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Toteutamme yksilöllistä palveluiden suunnittelua ja -ohjausta. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen kartoitukseen ja siinä todettuun palvelujen tarpeeseen.

Jos olet hakeutumassa palvelujen piiriin, palvelutarpeesi on muuttunut tai tarvitset lisätietoa ja neuvoja kehitysvammahuollon palveluihin liittyen, otathan yhteyttä erityispalvelupäällikköön.

Eurajoen kunnan omana toimintana toteutetaan työ- ja päivätoimintaa, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kuntoutusohjausta. Eurajoen kunnan kehitysvammahuollon ammatillinen osaaminen on keskitetty Toimariin. Kaikki kunnan omat palvelut löytyvät saman katon alta. Muut palvelut tuotetaan ostopalveluna. Moniammatilliset vastaanotot ja asumispalvelut järjestetään Satakunnan sairaanhoitopiirin (Satshp) sosiaalipalvelujen kautta. Asumispalveluita tuottavat myös yksityiset palveluntarjoajat. Vammaispalvelut, kuten kuljetus- ja avustajapalvelut tuottaa Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymä (KSTHKY).

Toimari

Kuusimäkeläntie 1, 27100 Eurajoki.
Avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo: 7.30 – 16.00

Yhteydenotot kehitysvammahuollon asioissa

Erityispalvelupäällikkö
Katri Peltonen
Puh. 044 312 4280
[email protected]

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta, erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Vastaava ohjaaja
Tommi Niemi
Puh. 044 431 2670

Henkilökunta
Puh. 044 312 4773
Puh. 044 312 4442

Kuntoutusohjausta asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan

Kuntoutusohjaaja
Katja Anttila
Puh. 044 312 4466  

Tietoa kehitysvammaisuudesta

Kehitysvammaisten tukiliitto www.kvtl.fi
Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi

Asiakkaan vastaanottokäynnit Satshp:n erityisosaamiskeskuksessa Antinkartanossa, jossa kehitysvammaisuuteen erikoistuneet lääkärin, psykologin, puheterapeutin ja sosiaalityön palvelut. Myös puhelinkonsultaatiot ja tilapäiset kuntoutusjaksot Antinkartanon palvelukodissa. Lisää tietoa osoitteesta:

http://www.satshp.fi/kehitysvammapalvelut/

Tilapäinen asuminen. Palvelu on tarkoitettu lapsuudenkodissa asuvalle kehitysvammaiselle aikuiselle tai lapselle. Sitä voidaan myöntää esim. 1 viikonloppu / kk itsenäistymisen harjoitteluun tai vanhempien jaksamisen tukemiseen.

Tukihenkilötoiminta. Haetaan asiakkaalle tarvittaessa tukihenkilö toimintakyvyn tukemiseen vapaa-aikana. Eurajoen kunta maksaa tukihenkilölle palkkion, kulukorvauksen ja matkakorvauksen.

Kuntoutusohjaus. Kuntoutusohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja tarvittaessa hänen läheisiään, tavoitteena toimintakyvyn tukeminen ja asiakkaan mahdollisimman itsenäinen selviytyminen arjessa.

Lakisääteinen työ- ja päivätoiminta asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Eurajoella Toimarissa.

Muuta päivä- ja työtoimintaa ovat ostopalveluna tuotetut palvelut. Asiakas voi saada esim. Antinkartanon palvelukodissa asumisen tueksi työ- ja päivätoimintaa Antikartanon toimintakeskuksesta.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa henkilö asuu itsenäisesti ja saa tarvitsemansa avun ja tuen omaan kotiin. Henkilö voi asua lähellä asumisyksikköä jolloin saa tarvitsemansa tuen sieltä. Tuettu asuminen toteutetaan Eurajoella tällä hetkellä Joenhelmen asumisyksikön kautta.

http://www.satshp.fi/kehitysvammapalvelut/asumispalvelut/Sivut/joenhelmi.aspx

Ryhmäasuminen asumisyksikössä

Henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokautisesti (autettu asuminen).

Laitosasuminen

Ympärivuorokautista, vaativaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevalle henkilölle.

Perhehoito

Perhehoito on vammaisen lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa.

Toimari – Osallisuutta yhteistoiminnalla

Toimari on Eurajoen kunnan perusturvan alainen yksikkö, joka tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille osallisuutta edistävää sosiaalista kuntoutusta, työelämävalmiuksia edistävää sosiaalista kuntoutusta, sekä erityiskoululaisille ohjattua aamu- / iltapäivätoimintaa.

Osallisuutta edistävä sosiaalinen kuntoutus

 • On työ- ja päivätoimintakeskuksessa tapahtuvaa kuntouttavaa toimintaa, joka perustuu sosiaalitoimen asiakkuuteen.
 • Keskeisenä käsitteenä toimintakyky.
 • Sisältää arjen taitojen opettelua ja hallintaa omatoimisuuteen ohjaten, yksilölliset tarpeet ja taidot huomioiden.
 • Tärkeää osallisuus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, vuorovaikutus sekä erilaiset kommunikointia tukevat menetelmät.

Työvalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus

 • Kuntouttaa ja johtaa mahdollisuuksien mukaan palkkatyöhön.
 • Tavoitteena tuettu työ, joka on työhönvalmentajan tukemaa työsuhteista palkkatyötä tavallisella työpaikalla.
 • Asiakkaan yksilölliset voimavarat ja tuen tarve kartoitetaan yhdessä hänen kanssaan.
 • Tärkeää, että työntekijän kyvyt kohtaavat työnantajan tarpeet.
 • lisäkoulutukset, työharjoittelut.

Ohjattu aamu- / iltapäivätoiminta

 • On tarkoitettu erityiskoulua käyville eurajokelaisille lapsille ja nuorille, joilla on tarve aamu- / iltapäivätoimintaan.
 • Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten / nuorten kanssa.
 • Tavoitteena on opetella yhdessä erilaisia arjen taitoja, kuten välipalan valmistusta, kaupassa käyntiä ja muuta toimintaa, joka tukee lapsen omien taitojen ja toimintakyvyn kehittymistä.
 • Opetellaan ryhmässä toimimista ja sosiaalisia valmiuksia.

TERVETULOA tutustumaan toimintaamme!

Toimarin esittelyvideo (Youtube)

https://www.facebook.com/EurajoenToimari/

Yhteydenotot ja tiedustelut

Tommi Niemi
Vastaava ohjaaja
Puh. 044 431 2670
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Kuntoutusohjaus (Eurajoki, Luvia, Nakkila, Kokemäki, Harjavalta)

Määritelmä: Kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiverkostonsa kokonaisvaltaista huomioon ottamista, tukemista, ohjausta ja neuvontaa sekä palveluista tiedottamista.

Kuntoutusohjaaja työskentelee eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien kehitysvammaisten tai muuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, heidän perheidensä ja verkostojensa kanssa.

Toiminnan periaatteina ovat vammaisen ihmisen oikeus

 • yhdenvertaisuuteen
 • osallisuuteen ja syrjimättömyyteen
 • tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Tavoitteena on kuntoutujan (ja lähipiirin) mahdollisimmin hyvä ja tasa-arvoinen elämä.

Kuntoutusohjaajan ohjaus ja tuki voi olla

 • palvelujen kartoittamista ja kohdentamista
 • kommunikoinnin ja sitä tukevien menetelmien kokeilua ja harjoittelua
 • yhteyshenkilönä toimimista kuntoutujan, perheen ja verkostojen välillä
 • tukea itsenäistymisessä, ammatinvalinnassa ja työelämässä
 • tukea esteettömyyteen liittyvissä ongelmissa
 • tukea vanhemmille ja verkostoille kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä
 • haasteelliseen käyttäytymiseen vaikuttamista (keinojen löytäminen)

Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä kuntoutujan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm. asiakkaan koulu-, päivähoito- ja työpaikka, asumispalvelut, sosiaalitoimi ja muut virastot, terveydenhuolto esim. sairaanhoitopiirin osastot ja palvelut (sosiaalipalvelut, lastenneurologia, Tikoteekki, apuvälinelainaamo), terapeutit, Kela ja vammaisjärjestöt.

Kuntoutusohjaaja on oman alansa asiantuntija. Hän osallistuu verkosto- ja työryhmäkokouksiin sekä tekee kotikäyntien lisäksi käyntejä päiväkotiin, kouluun, työpaikalle ym. asiakkaan toimintaympäristöihin.

Kuntoutusohjaajan yhteystiedot

Katja Anttila
kuntoutusohjaaja
Kuusimäkeläntie 1
27100 Eurajoki
Puh. 044 312 4466
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita järjestetään niille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, joilla on sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään asiakkaan tuen tarpeesta riippuen: tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Eurajoen kunnan psykososiaaliset asumispalvelut tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, KSTHKY (1.1.2011 alkaen).

Palveluihin hakeutuminen, palvelutarpeen muuttuminen ja yhteydenotot

http://www.ksthky.fi/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Koulukatu 2
29200 Harjavalta

Käyntiosoite
Myllykatu 10

Tiedustelut

Erityispalvelupäällikkö
Katri Peltonen
Eurajoen kunta
Puh. 044 312 4280

Omaishoidontuella tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotonaan omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidontukea voi hakea ja sitä voidaan myöntää jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa ja hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.

Omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon on oltava yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa hoidettavan henkilön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. Lisäksi edellytetään, että hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon annettavaa apua, ei ainoastaan ulkopuolista asiointia eikä taloustöitä.

Omaishoidon tuen hakeminen laitetaan vireille täyttämällä hakemuslomake. Löydät hakemuksen kunnan verkkosivujen Sähköinen asiointi -sivulta Sosiaalitoimen lomakkeet -kohdasta.

Hakemukseen tulee liittää myös voimassa oleva kuntoutussuunnitelma tai lääkärin C-lausunto.

Omaishoidon tuen toimintaohje

Perusturvalautakunta vahvisti 18.12.2019 §134 omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2020 alkaen seuraavasti:
I – maksuluokka 409,00€/kk
II- maksuluokka 531,00 €/kk
III- maksuluokka 798,00 €/kk
IV- maksuluokka 1063,00 €/kk

Tuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoidon tuesta lisätietoja antaa

Palveluohjaaja
Marita Lappi
Puh. 044 312 4929

Ajankohtaista