Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa käsitellään perheitä koskevat yhteydenotot tuen tarpeen arvioimiseksi sekä lastensuojeluilmoitukset. Ilmoitusten perusteella aloitetaan palvelutarpeen arviointi ja mahdollinen lastensuojelutarpeen selvittäminen. Ne toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii.

Arvioinnin myötä pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään. Arvioinnin päätyttyä asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan joko sosiaalipalveluissa tai lastensuojelussa.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa työskentelee neljä sosiaalityöntekijää, kaksi perhepalvelun sosiaaliohjaajaa sekä lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä ja hoitaja.

Eurajoen lapsiperheiden palveluoppaassa esitellään lapsiperheille suunnattuja palveluja ja palvelujen yhteystietoja.
LAPSIPERHEIDEN PALVELUOPAS 2017

Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen
Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.
Käyttäjiltä kerätyn palautteen perusteella vanhemmuussuunnitelmaa on päivitetty syksyllä 2018.

Lisätietoa aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilta
https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19§ mukainen palvelu, jota on mahdollisuus saada alentuneen toimintakyvyn tai muun erityisen perhe-, tai elämäntilanteen takia.

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa perhettä arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Palvelua voivat saada sellaiset lapsiperheet, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun tai välttämättömään kodinhoitoapuun esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • raskaus tai synnytys
 • monikkoperhe
 • vanhemman uupumus/ masennus
 • perheessä on vanhemman tai lapsen pitkäaikainen sairaus/vamma
 • vanhemman/lapsen hoitoon liittyvät lääkärikäynnit
 • Erityinen perhetilanne, esim. vanhempien ero, erityislapsi, perheenjäsenen kuolema tai perhe, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana

Palvelua ei myönnetä seuraavanlaisissa tilanteissa

 • pelkkään siivoukseen
 • pitkäkestoiseen lapsen päivittäiseen hoitoon
 • vanhemman etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • sairastuneen lapsen hoitoon jos vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • parisuhteen hoito

Perheelle annettava lapsiperheiden kotipalvelu määräytyy perheen yksilöllisen tarpeen mukaan joko tilapäisapuna tai säännöllisenä, määräaikaisena palveluna. Palvelu on maksutonta.

Lapsiperheiden kotipalvelun tilapäisapua voi saada enintään 5 käyntikertaa lastenhoidon turvaamiseksi ja välttämättömiin kodinhoidollisiin töihin, esimerkiksi vanhemman lääkärikäyntien ajaksi. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan pääsääntöisesti puhelinkeskustelun perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun säännöllinen apu on tarkoitettu perheille, joiden tuen tarve arvioidaan pitkäkestoiseksi, kuitenkin aina määräaikaiseksi. Palvelun tarve arvioidaan kotikäynnillä ja työskentely perustuu asiakkaan kanssa laadittavaan suunnitelmaan.

Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyö on tavoitteellista, määräaikaista ja yhteiseen suunnitelmaan perustuvaa vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Palvelun tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä edistää perheen hyvinvointia sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. Palvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa, yhdessä keskustellen mietitään sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Perhetyö tarjoaa myös neuvontaa ja palveluohjausta. Työskentely on ennaltaehkäisevää ja maksutonta kotikäyntityötä.

Perhepalvelun sosiaaliohjaajat arvioivat perheen palvelutarpeen.

Tiedustelut/ yhteydenotot
Perhepalvelun sosiaaliohjaajat:
Kirsi Nikula / Heidi Hjulgren (sij.)        Heidi Jasu
puh. 044 312 4350                                puh. 044 431 2567

Lapsiperheiden on mahdollisuus saada apua ja tukea erilaisissa arjen tilanteissa. Varhaisen tuen tarkoituksena on helpottaa perheen arkea ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaista neuvontaa, ohjausta ja tukea käytettävissä olevista palveluista ja niiden käytöstä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Työskentelyyn kuuluu sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista työtä lapsiperheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Perheen asia tulee vireille lapsiperheiden varhaisen tuen palveluihin ja sosiaaliohjaukseen joko yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen myötä. Perhe voi itse tai yhteistyössä viranomaisen kanssa ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon joko soittamalla sosiaaliohjaajille tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen. Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen lapsen ja perheen tuen ja palvelun tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa.

Perheen tilannetta arvioidaan yhdessä perheen, perheen verkostojen ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on tarjota oikea-aikaista ja tavoitteellista tukea lapsiperheille. Palveluprosessissa huomioidaan erityisesti lapsen näkökulma.

Varhaisen tuen palveluja ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu sekä lapsiperheiden kotipalvelun perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe, sosiaaliohjaus sekä perheneuvolapalvelut (www.ksthky.fi)

Perhepalvelun sosiaaliohjaajat vastaavat perheen palvelutarpeen arvioinnista.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi) 2017

Kirjallisen ilmoituksen/hakemuksen voi tuoda tai lähettää:

Eurajoen sosiaalitoimisto
Kalliotie 5
27100 Eurajoki

Yhteystiedot:
Perhepalvelun sosiaaliohjaaja
Kirsi Nikula / Heidi Hjulgren (sij.)
puh. 044 312 4350

Perhepalvelun sosiaaliohjaaja (vs.)
Heidi Jasu
puh. 044 431 2567

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
Ulla Leskinen
puh. 044 312 4347

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perheneuvola palvelee eurajokelaisia perheitä Harjavallan pääterveysasemalla os. Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.

Perheneuvola auttaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa. Perheneuvolapalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Lähetettä ei tarvita.

Yhteystiedot Keski-Satakunnan terveydenhuollon sivuilla: ksthky.fi/perheneuvola

Kuntayhtymän vaihde
(02) 677 3111

Lapsen isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät asiat hoitaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän lastenvalvoja Harjavallan pääterveysasemalla os. Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.

Eurajoen lastenvalvoja Kaisa Koskela
http://www.ksthky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/lastenvalvoja

Kuntayhtymän vaihde
Puh 02 677 3111

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Lastensuojelu tukee silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua. Lastensuojelussa painotetaan lapsen osallisuutta ja kuuntelemista. Työskentely lähtee lapsesta ja lapsen tarpeista.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojeluasia tulee vireille, kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä on vastaanottanut lasta koskevan yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen tai muuten saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Perhe voi itse tai yhteistyössä viranomaisen kanssa ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta viranomaisilla on lastensuojelulain 25 § mukaan erityinen ilmoitusvelvollisuus.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä on

 • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
 • väkivaltaa
 • perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
 • muita kriisejä
 • tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan.

Yhteydenotto/Ilmoitus tehdään virka-aikana kunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä toimistossa henkilökohtaisesti. Tietojen arkaluontoisuuden vuoksi ilmoitusta ei pidä tehdä sähköpostitse. Yhteydenoton/Ilmoituksen voi tehdä alla olevalla lomakkeella, mutta lomakkeen käyttäminen ei ole edellytyksenä ilmoituksen tekemiselle. Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä Satakunnan sosiaalipäivystykseen hätänumeron 112 kautta.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi) 2017
Lastensuojeluilmoitus

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen lapsen ja perheen tuen ja palvelun tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa. Mahdollinen lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisiin lastensuojelutoimiin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät vastaavat lastensuojelutarpeen selvittämisestä, lastensuojelun avohuollon tukitoimien järjestämisestä sekä tarvittavista sijaishuollon ja jälkihuollon palveluista.

Lastensuojeluilmoituksen voi tuoda tai lähettää osoitteella
Eurajoen sosiaalitoimisto
Kalliotie 5
27100 Eurajoki

Johtava sosiaalityöntekijä
Piia Kotikivi, puh. 044 312 4352

Sosiaalityöntekijät, parhaiten tavoitettavissa ma, ke-pe klo 11.00-12.00:
Heidi Hiljanen, puh. 044 312 4359
________________ puh. 044 431 2744

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
Ulla Leskinen puh. 044 312 4347

 

 

Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä
Jaana Kaulio puh. 044 312 4360

Perhetyöntekijä
Jenni Kosunen puh. 044 431 2560

Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja (vs)
Niina Saarela puh. 044 312 4488

Perhepalvelun sosiaaliohjaaja
Kirsi Nikula / Heidi Hjulgren (sij.) puh. 044 312 4350

Perhepalvelun sosiaaliohjaaja (vs.)
Heidi Jasu puh. 044 431 2567

Johtava sosiaalityöntekijä
Piia Kotikivi, puh. 044 312 4352

Sosiaalityöntekijät, parhaiten tavoitettavissa ma, ke-pe klo 11.00-12.00:
Heidi Hiljanen, puh. 044 312 4359
_______________ puh. 044 431 2744

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
Ulla Leskinen puh. 044 312 4347

Ajankohtaista