Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2024

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa: perjantai 28.7.2023
 • ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu: lauantai 28.10.2023
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 8.12.2023
 • ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle: viimeistään tiistaina 12.12.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa: torstai 21.12.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 16.1.2024
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 16.1.2024 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 17.–23.1.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 17.–20.1.2024
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 28.1.2024 klo 9–20
 • Tuloksen vahvistaminen tiistaina 30.1.2024 sekä joko
  • a) valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut valituksi presidentiksi
   tai
  • b) oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta anne-tuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024

Mahdollinen toinen vaali:

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 30.1.2024 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 31.1.–6.2.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 31.1.–3.2.2024
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20
 • tuloksen vahvistaminen: keskiviikko 14.2.2024
 • Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
 • Äänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja tai poliisin äänestämistä varten antama maksuton väliaikainen henkilökortti.

Eurajoen kunta asettaa mainostelineet presidentinvaalin 2024 ulkomainontaa varten 10.1.2024 mennessä seuraaville paikoille:

 • Eurajoen pääkirjaston pysäköintialue (Weener-tie 1, 27100 Eurajoki)
 • Oma Säästöpankin piha (Kirkkotie 6, 27100 Eurajoki)
 • tori (Luvian Kirkkotie 7, 29100 Luvia)
 • Luodonkylä (Laitakarintie, 29100 Luvia)
 • Lapijoki nuorisotalon piha (Taipaleentie 13, 27150 Eurajoki)
 • Irjanne (Kämpäntie 3, 27110 Eurajoki)
 • Kuivalahti Kuivalahden koulun tontti (Etukämpäntie 47, 27170 Eurajoki)
 • Sydänmaa Sydänmaan koulun tontti (Sydänmaantie 614, 27130 Eurajoki)
 • Niemenkylä Niementien ja Alakyläntien risteys (29100 Luvia)
 • Peränkylä (Peränkyläntie 5, 29180 Peränkylä)

Mainokset tulevat mainoskehikoihin ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle.

Suunta vasemmalta oikealle katsotaan seisomalla mainoskehikon edessä, niin kuin kuntalainen tai ohikulkija sen näkee. Kaksipuolisiin mainostelineisiin mainokset tulevat luonnollisesti toiselle puolelle kehikkoa oikealta vasemmalle, koska mainokset voi liimata hankkimaansa pohjalevyyn molemmin puolin.
Kunnan asettamassa vaalimainostelineessä vaalimainospaikka on maksuton. Kukin mainostaja vastaa itse pohjalevyjen hankkimisesta ja mainosten liimaamisesta / kiinnittämisestä. Pohjalevyn koko on 810 x 1200 mm, vahvuus 6,5 mm. Mainostelineet ovat kaksipuolisia.
Kunta purkaa vaalimainoskehikot heti vaalin jälkeen, joten huolehdittehan omien mainoksienne poistamisesta välittömästi vaalien jälkeen.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta määrää omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Lisätietoja tekninen johtaja Sami Nummi p. 044 431 2524.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain (612/2003) 6 §:ssä ja tieliikennelain (729/2018) 73 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan.

Lisätietoja www.kuntaliitto.fi

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysasiakirjojen tilauslomake: https://kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=fi

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 21.12.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 26.1.2024 ennen kello 19.

Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa kotimaassa 17.–23.1.2024 ja ulkomailla 17.–20.1.2024.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Eurajoella on kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa: Eurajoen kunnanviraston Eurajoki-sali, osoite Kalliotie 5, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 17. – 19.1.2024 klo 9.00–18.00
lauantai – sunnuntai 20. – 21.1.2024 klo 11.00–17.00
maanantai – tiistai 22. – 23.1.2022 klo 10.00–19.00

 

Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat palvelukeskus Jokisimpukka, Esperin hoivakoti Käenpesä sekä Attendo Majakkatupa.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16.

Kirjallinen ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnalle, os. Eurajoen kunta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään viraston neuvontaan numeroon 02 86941 (arkisin klo 9.00–12.00 ja 12.45–15.00).

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9–20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian kirjasto Lukkarilantie 4,

29100 Luvia

2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5,

27100 Eurajoki

3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2,

27150 Eurajoki

Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Eurajoen keskusvaalilautakunnan osoite on Kalliotie 5, 27100 Eurajoki, [email protected]

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Viitasalo, p. 044 3124 239, [email protected]