Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Eduskuntavaalit 20232023-03-03T10:37:57+02:00
Eduskuntavaalit 2023
Etusivu/Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Seuraavaksi eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2023.

Vuoden 2023 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa: sunnuntai 2.10.2022
 • vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen: maanantai 31.10.2022
 • ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu: maanantai 2.1.2023
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 10.2.2023
 • ehdokashakemukset jätettävä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 2.4.2023 klo 9–20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023
 • uusi eduskunta aloittaa työnsä: 11.4.2023
 • Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
 • Äänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja tai poliisin äänestämistä varten antama maksuton väliaikainen henkilökortti.

Eurajoen kunta asettaa mainostelineet eduskuntavaalien 2023 ulkomainontaa varten 15.3.2023 mennessä seuraaville paikoille:

 • Eurajoen pääkirjaston pysäköintialue (Weener-tie 1, 27100 Eurajoki)
 • Oma Säästöpankin piha (Kirkkotie 6, 27100 Eurajoki)
 • tori (Luvian Kirkkotie 7, 29100 Luvia)
 • Luodonkylä (Laitakarintie, 29100 Luvia)
 • Lapijoki nuorisotalon piha (Taipaleentie 13, 27150 Eurajoki)
 • Irjanne (Kämpäntie 3, 27110 Eurajoki)
 • Kuivalahti Kuivalahden koulun tontti (Etukämpäntie 47, 27170 Eurajoki)
 • Sydänmaa Sydänmaan koulun tontti (Sydänmaantie 614, 27130 Eurajoki)
 • Niemenkylä Niementien ja Alakyläntien risteys (29100 Luvia)
 • Peränkylä (Peränkyläntie 5, 29180 Peränkylä)

Mainokset tulevat mainoskehikoihin ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle:

 1. Piraattipuolue r.p.
 2. Vapauden liitto r.p ja Suomen Kansa Ensin r.p.
 3. Liike Nyt r.p.
 4. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
 5. Vasemmistoliitto r.p.
 6. Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansan-puolue r.p.
 7. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
 8. Vihreä liitto r.p.
 9. Kansallinen Kokoomus r.p.
 10. Valta kuuluu kansalle r.p.
 11. Suomen Keskusta r.p.
 12. Perussuomalaiset r.p.

Suunta vasemmalta oikealle katsotaan seisomalla mainoskehikon edessä, niin kuin kuntalainen tai ohikulkija sen näkee. Kaksipuolisiin mainostelineisiin mainokset tulevat luonnollisesti toiselle puolelle kehikkoa oikealta vasemmalle, koska mainokset voi liimata hankkimaansa pohjalevyyn molemmin puolin.

Kunnan asettamassa vaalimainostelineessä vaalimainospaikka on maksuton.  Kukin mainostaja vastaa itse pohjalevyjen hankkimisesta ja mainosten liimaamisesta / kiinnittämisestä. Pohjalevyn koko on 810 x 1200 mm, vahvuus 6,5 mm. Mainostelineet ovat kaksipuolisia.

Kunta purkaa vaalimainoskehikot heti vaalien jälkeen, joten huolehdittehan omien mainoksienne poistamisesta välittömästi vaalien jälkeen.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta määrää omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Lisätietoja tekninen johtaja Sami Nummi p. 044 431 2524.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain (612/2003) 6 §:ssä ja tieliikennelain (729/2018) 73 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan.

Lisätietoja www.kuntaliitto.fi

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysasiakirjojen tilauslomake: https://kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=fi

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 2.3.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023 ennen kello 19.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Eurajoella on kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa: matkailuinfon tila Eurajoen portilla, osoite Riikontie 2, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 22. – 24.3.2023 klo 9.00–18.00
lauantai – sunnuntai 25. – 26.3.2023 klo 11.00–17.00
maanantai – tiistai 27. – 28.3.2022 klo 10.00–19.00

 

Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat palvelukeskus Jokisimpukka (vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen ja terveyskeskuksen vuodeosasto), Esperin hoivakoti Käenpesä sekä Attendo Majakkatupa.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.

Kirjallinen ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnalle, os. Eurajoen kunta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään viraston neuvontaan numeroon 02 86941 (arkisin klo 9.00–12.00 ja 12.45–15.00).

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9–20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

ÄänestysalueÄänestyspaikkaOsoite
1.Luvian äänestysalueLuvian kirjastoLukkarilantie 4, 29100 Luvia
2.Kirkonkylän äänestys-alueKunnanvirastoKalliotie 5, 27100 Eurajoki
3.Lapijoen äänestysalueLapijoen kouluMetsäläntie 2, 27150 Eurajoki

Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Eurajoen keskusvaalilautakunnan osoite on Kalliotie 5, 27100 Eurajoki, [email protected]

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Viitasalo, p. 044 3124 239, [email protected]

Ajankohtaista

Poliisin lupapalvelupiste Eurajoella 3.5.2023

Lounais-Suomen poliisi tuo lupapalvelun pop up -pisteen Eurajoelle. Pop up -piste palvelee kaikkia ajan varanneita passi- ja henkilökorttiasioissa. Palvelupiste on avoinna keskiviikkona 3. toukokuuta Eurajoen kunnanvirastolla osoitteessa Kalliotie 5, Eurajoki.

29.03.2023|

Onko kiinteistöverosi muuttunut?

Rakennusvalvonnassa suoritetaan rakennusrekisterin laadunparannusprojektia, jossa vanhoja rakennuslupia on siirretty rakennusvalvonnan järjestelmään. Samalla rakennusten tiedot on

09.03.2023|
Go to Top