Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Rakennusvalvonta2024-07-01T09:14:22+02:00
Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön toteutumista, kehittämistä ja säilymistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen nojalla annetut säädökset ja määräykset ohjaavat rakentamista. Rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti aina luvan hakemusta. Vaikutuksiltaan vähäisiin hankkeisiin voidaan soveltaa toimenpidelupa- tai ilmoitusmenettelyä siten, kun laissa sekä kunnan rakennusjärjestyksessä on säädetty. Laki asettaa rakentamisen laadulle minimitason. Kunnan rakennusvalvonnan tehtävä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa ja osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään rakennusvalvontaviranomaisen (ympäristölautakunta) alainen.

Rakennusvalvontapalvelut

Asiakkaita pyydetään ottamaan ensisijaisesti yhteyttä sähköpostitse paikalla käynnin sijasta.
Rakennusvalvonnan henkilöstö työskentelee osittain etänä, eikä henkilökohtaista palvelua pystytä tällöin takaamaan. Mikäli virastokäynti on välttämätön, tulee siihen varata aika tarkastajalta.
Mikäli tarkastajaa ei saa kiinni, voitte jättää tekniselle sihteerille soittopyynnön tai lähettää sähköpostia suoraan tarkastajalle.
Suunnittelijat voivat lähettää tarkastajille suunnitelmat ja luonnokset ennakkoon sähköpostilla.
Toistaiseksi vain pakolliset katselmukset suoritetaan.

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti aina rakennuslupaa. Myös rakennuksen laajentaminen tai uudisrakentamiseen verrattava muutostyö vaatii rakennuslupaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §)

rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutostyö (vanhan rakennuksen rakennusosien uusiminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla)
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen ( esim. ullakkotilan muutos asuintilaksi, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintilaksi tai vast.)
 • muu korjaus- ja muutostyö, jos sillä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin (esim. uutta savupiippua vaativa tulisija)
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (esim. loma-asunnon muutos pysyväksi asunnoksi, varaston muutos korjaamoksi, karjarakennuksen muutos konesuojaksi yms.)

Toimenpidelupa

Hankkeet, joita ei pidetä rakennuksina tai jotka muutoin eivät edellytä laajempaa rakentamisen ohjausta, on lainsäädännössä kevennetty toimenpideluvan varaisiksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126a §)

Toimenpidelupaa edellyttäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • katoksen, vajan, kioskin, käymälän tai vastaavan rakennelman rakentaminen
 • asuntovaunun tai vastaavan laitteen pitäminen paikallaan muuta kuin tavanomaista retkeilyä varten
 • maston, piipun, varastointisäiliön, muistomerkin tai vastaavan laitteen rakentaminen
 • suurehkon laiturin tai muun vesirajalaitteen rakentaminen
 • suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen rakentaminen
 • rakennusten julkisivujen muuttaminen
 • mainoslaitteiden pystyttäminen
 • kiinteän aidan rakentaminen
 • asuinhuoneistojen yhdistäminen tai jakaminen

Toimenpideilmoitus

Vaikutuksiltaan vähäisiin hankkeisiin sovelletaan ilmoitusmenettelyä, kuten on kunnan rakennusjärjestyksessä säädetty. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 129 §, Eurajoen kunnan rakennusjärjestys 3a §)

Suoritettavasta toimenpiteestä tulee ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle 14 päivää ennen töihin ryhtymistä. Mikäli yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta on tarpeen, tulee rakennusvalvontaviranomaisen edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista ilmoituksen sijasta.

Purkulupa ja -ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella, rakennuskieltoalueella tai jos niin yleiskaavassa määrätään. Purkamisesta tulee aina ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen purkutöihin ryhtymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §)

Mikäli purkamiseen ei tarvita lupaa, tulee rakennuksen tai sen osan purkamisesta kuitenkin ilmoittaa 30 päivää ennen työhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Ilmoituksen perusteella harkitaan mahdollisen purkamisluvan tarve.

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai vahvistetulla yleiskaava-alueella. Edellä mainittu lupa tulee kysymykseen kaava- alueella, jossa suoritetaan oleellisia maisemaa muuttavia toimenpiteitä kuten esim. puiden kaatamisia. Vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin lupaa ei tarvita.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa haetaan erillisellä rakennuslupahakemuksella Eurajoen kunnan kotisivuilta kohdasta rakennusvalvonnan lomakkeet. Lomakkeita saa myös kunnanvirastolta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä mukaan erinäinen määrä liitteitä, kuten:

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta
 • kaupparekisteriote, mikäli hakijana on osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö
 • rakennushankeilmoitus, RH-1 ilmoitus
 • pääpiirustukset kahtena (2) sarjana
 • selvitys naapurin kuulemisesta/suostumuksesta
 • mahdollinen poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu
 • tieliittymälupa, mikäli rakennushanke edellyyttää uuden liittymän tekemistä yleiselle tielle
 • suunnitelma jätevesien johtamisesta, jollei ole mahdollista liittyä kunnan verkkoon
 • energiatodistus ja -selvitys

Rakennuslupahakemuksessa on ilmoitettava hankkeelle pätevä pääsuunnittelija (asuinrakennushankkeissa vähintään rakennusmestari-tasoinen koulutus). Pääsuunnittelijan tehtävänä on mm. huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Lisää pääsuunnittelijan tehtävistä on mainittu Suomen RakMk osassa A2.
Pääpiirustuksilla tarkoitetaan pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksia.

Rakennusluvan saatuaan rakentajan on haettava hankkeelle vastaava työnjohtaja(voidaan ilmoittaa jo hakuvaiheessa) ja kvv-työnjohtaja (kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaava) sekä pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta aloituskokouksen pitämistä, mikäli tätä on lupapäätöksessä edellytetty. Aloituskokous pidetään ennen rakennustöiden aloittamista.

Lupahakemus tulisi toimittaa henkilökohtaisesti tai suunnittelijan välityksellä rakennustarkastajalle. Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa. Rakennuksen suunnittelijan pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelijan pätevyys määräytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A 2 mukaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä. MRL 121 §

Rakentaminen suunnittelutarvealueella / suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan lähinnä kaavoittamattomia taajaan asuttuja kyläkeskuksia tai vastaavia alueita. Ennen rakennusluvan myöntämistä tällaiselle alueelle tarvitaan erillinen ns. suunnittelutarveratkaisupäätös. Menettely vastaa entistä taaja-asutuspoikkeuslupa-käytäntöä.

Poikkeaminen

Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. kaavoittamattomille rannoille rakennettavat loma-asunnot, rakennusoikeuksieen vähäistä  suuremmat ylitykset, eräät rakennussuojelua koskevat asiat , rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asemakaavan vastaiset hankkeet. Lisäksi ranta-alueella olevan loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan.

Rakennus-,  toimenpideluvan ja ilmoituksen voimassaoloaika

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennustyöt on myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu, lupa tai hyväksyntä raukeaa ellei sen voimassaoloaikaa anota jatkettavaksi ennen kolmen vuoden määräajan umpeen menoa. Luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten voidaan pidentää enintään kahdella vuodella.

Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lupa tai hyväksyntä raukeaa ellei voimassaololle haeta erityisestä syystä pidennystä. Pidennystä tulee hakea ennen lupa-ajan tai hyväksynnän umpeutumista. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Luvaton rakentaminen

Voimassa olevan rakennuslainsäädännön mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Myös rakennuksen laajentamiseen ja uudestaan rakentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Mikäli rakennus on rakennettu ilman asianmukaista rakennuslupaa, on kysymyksessä luvaton rakentaminen. Havaittuaan luvatonta rakentamista, velvoittaa rakennusvalvontaviranomainen asianomaista hakemaan kohteelle rakennuslupaa. Lupa myönnetään jälkikäteen, jos edellytykset siihen ovat olemassa. Mikäli lupaa ei voida myöntää, velvoitetaan omistaja purkamaan luvatta tehty rakennus pois. Lupamaksut luvattoman rakentamisen osalla ovat kaksinkertaiset luvalliseen verrattuna. Rakennusvalvontaviranomainen harkitsee myös tapauskohtaisesti, ilmoitetaanko asia poliisiviranomaiselle esitutkintaa varten.

Pakkokeinot

Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että jos joku ryhtyy säännösten tai määräysten vastaiseen toimintaan taikka laiminlyö niihin perustuvan velvollisuutensa, voi kunnan rakennusvalvonta- viranomainen päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Tällaisten velvoittavien päätösten tehosteena voidaan käyttää uhkasakkoa tai teettämisuhkaa. Rikkomuksia, joihin pakkokeinoja yleensä käytetään ovat luvaton rakentaminen, luvan vastainen toiminta tai muu näihin rinnastettava toiminta

Rakennusvalvonnan arkistopalvelu

Vanhoja lupa-asiakirjoja ja piirustuksia säilytetään rakennusvalvonnan arkistossa. Arkistosta löytyy pääsääntöisesti lupapäätöksiä, hakemusasiakirjoja, vahvistettuja pääpiirustuksia sekä toimitettuja erityissuunnitelmia. Lisäksi arkistosta löytyy rakennustyön valvontaan liittyvät asiakirjoja, kuten loppukatselmuspöytäkirjoja. Huomioitavaa kuitenkin on, että aineiston laatu ja laajuus riippuu rakentamisajankohdasta. Vanhoista rakennuksista (1940-luku ja vanhemmat) ei välttämättä löydy asiakirjoja kunnan arkistosta.

Asiakirjoja haetaan ja noudetaan asiakkaan nähtäville ja niistä on mahdollisuus saada kopioita (tulosteet eivät ole mittakaavassa). Mikäli asiakirjakopiot halutaan täysmittaisina, käytetään kopiolaitosta. Tällöin normaalin palvelumaksun lisäksi asiakkaalta peritään kopiolaitoksen laskuttamat kulut.

Asiakirjojen tilaus ja toimitus

Asiakirjoja noudetaan pääasiassa kirjallisten tilausten perusteella. Tilaukset tehdään Rakennusvalvonnan asiakirjatilaus –lomakkeella. Lomakkeen voi toimittaa paperisena tai sähköpostiviestillä.

Asiakirjat toimitetaan tilauksessa ilmoitetulla tavalla: sähköpostilla tai postitse. Asiakkaan on myös mahdollista tulla rakennusvalvontaan tutustumaan asiakirjoihin. Asiakirjat toimitetaan tilausjärjestyksessä ja toimitusaika on pääsääntöisesti n. 7 – 14 työpäivää.

Asiakirjatilaukset voi toimittaa toimistosihteeri Kati Niemelle ([email protected])

Maksut

Tiedonhausta peritään kulloinkin voimassa olevan palvelutaksan mukainen maksu (kts. ”Asiakirjoista, kopioista ja tulosteista sekä tiedonhausta perittävät maksut”).

Rakentamisen säädökset

Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys

Eurajoen kunnan rakennusjärjestys 1.7.2024 alkaen

Rakennusvalvonnan maksut
Rakennusvalvonnan taksa

Maankäyttö- ja rakennuslaki/asetus
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus

Suomen rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräykset

Rakennusvalvonnan ohjeet

Linkkejä

Yhdyskunnat & ympäristö
Kuntaliiton asiantuntijapalvelut yhdyskunnat ja ympäristö

Kaavoitus
Kaavoitus

Vesi- ja viemärisuunnitelmat
Vesihuoltolaitos

Tiesuunnitelmat
Yleiset alueet ja liikenneväylät

Kuulutukset
Eurajoen kunnan kuulutukset

Yhteystiedot

Rakentamiseen liittyvien asioiden ohjauksessa ja neuvonnassa Sinua palvelevat:

Rakennustarkastajat
Rakennustarkastajat tavoitettavissa varmimmin puhelimitse tiistaisin ja torstaisin klo 9-11.30.
Virastokäynnit ajanvarauksella.

Tiina Lattu
Rakennustarkastaja
puh. 044 431 2709
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Leena Rantamäki
Rakennustarkastaja
puh. 044 431 2519
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Kati Niemi
toimistosihteeri
puh. 044 312 4212
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Ajankohtaista

Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013-2017. Valmis listaus vuoden 2018 alusta voimaan tulevista ympäristöministeriön säädöksistä.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Ymparistoministerion_hallinnonalan_vuode(45504)

Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ranta-alueilla
Go to Top