Aluevaalit 2022
Etusivu/Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023. Tällöin myös tehtäviä nykyisin hoitava henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja kestää 31.5.2025 saakka. Satakunnan hyvinvointialueelle valitaan 69 aluevaltuutettua.

Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Satakunnan hyvinvointialue muodostuu Satakunnan maakunnan kunnista. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Lisätietoja https://vaalit.fi/aluevaalit

Ehdokkaat https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/ehd_listat_06.html

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

• vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
• aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
• ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
• aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
• äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
• kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
• ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
• ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
• aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
• valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Mainostelineet aluevaaleissa 2022

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Eurajoen kunta on perinteisesti tarjonnut ehdokkaita asettaneille vaaliliitoille, puolueille ja valitsijayhdistyksille maksuttoman mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä.

Eurajoen kunnan mainostelineet aluevaalien 2022 ulkomainontaa varten ovat käytettävissä seuraaville paikoille:

  • Eurajoen pääkirjaston pysäköintialue (Weener-tie 1, 27100 Eurajoki)
  • Eurajoen Säästöpankin piha (Kirkkotie 6, 27100 Eurajoki)
  • tori (Luvian Kirkkotie 7, 29100 Luvia)
  • Luodonkylä (Laitakarintie, 29100 Luvia)
  • Irjanne (Kämpäntie 3, 27110 Eurajoki)
  • Kuivalahti Kuivalahden koulun tontti (Etukämpäntie 47, 27170 Eurajoki)
  • Sydänmaa Sydänmaan koulun tontti (Sydänmaantie 614, 27130 Eurajoki)
  • Niemenkylä Niementien ja Alakyläntien risteys (29100 Luvia)
  • Peränkylä (Peränkyläntie 5, 29180 Peränkylä).

Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle vaaliliitolle, puolueelle ja ryhmälle (12 paikkaa) on varattu kehikosta yksi mainospaikka.

Mainospaikat ovat käytössä ilman erillistä varausta. Mainokset tulevat mainoskehikoihin ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle:

1. Piraattipuolue r.p.
2. Vihreä liitto r.p.
3. Suomen Keskusta r.p.
4. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. ja Kansallinen Kokoomus r.p.
5. Liike Nyt r.p.
6. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
7. Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
8. Kristallipuolue r.p.
9. Valta kuuluu kansalle r.p.
10. Perussuomalaiset r.p.
11. Vasemmistoliitto r.p.
12. Vapaan Satakunnan yhteislista

Suunta vasemmalta oikealle katsotaan seisomalla mainoskehikon edessä, niin kuin kuntalainen tai ohikulkija sen näkee. Kaksipuolisiin mainostelineisiin mainokset tulevat luonnollisesti toiselle puolelle kehikkoa oikealta vasemmalle, koska mainokset voi liimata hankkimaansa pohjalevyyn molemmin puolin.

Kunnan asettamassa vaalimainostelineessä vaalimainospaikka on maksuton. Kukin mainostaja vastaa itse pohjalevyjen hankkimisesta ja mainosten liimaamisesta / kiinnittämisestä. Pohjalevyn koko on 810 x 1200 mm, vahvuus 6,5 mm. Mainostelineet ovat kaksipuolisia.

Kunta purkaa vaalimainoskehikot heti vaalien jälkeen, joten huolehdittehan omien mainoksienne poistamisesta välittömästi vaalien jälkeen.

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12. – 15.1.2022.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat matkailuinfon tila Eurajoen portilla, osoite Riikontie 2, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 12. – 14.1.2022 klo 9.00–18.00
lauantai – sunnuntai 15. – 16.1.2022 klo 11.00–17.00
maanantai – tiistai 17. – 18.1.2022 klo 10.00–20.00

Lisäksi palvelukeskus Jokisimpukassa (vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen ja terveyskeskuksen vuodeosasto), Esperin hoivakoti Käenpesässä sekä Attendo Majakkatuvassa järjestetään ennakkoäänestys.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9–20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian kirjasto Lukkarilantie 4,
29100 Luvia
2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5,
27100 Eurajoki
3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2,
27150 Eurajoki

Eurajoen kunnanvirasto

Kalliotie 5
27100 Eurajoki
puh. 02 869 41
faksi 02 868 4237
Y-tunnus 0132322-3

Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna
9.00 – 12.00 ja
12.45 – 15.00

Kunnanvirasto avoinna
1.6. – 31.8.
ma – pe 8.00 – 15.00

1.9. – 31.5.
ma – to 8.00 – 16.00
pe  8.00 – 15.00

Sähköposti
info[at]eurajoki.fi  sekä kirjaamoon osoitetut asiakirjat kirjaamo[at]eurajoki.fi

Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi