Läänin Kuljetus Oy hakee Eurajoen kunnan ympäristölautakunnalta maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen

ottamiseen sekä ympäristölupaa kivenlouhintaan ja murskaukseen Eurajoen Luvialla Hanninkylässä kiinteistöllä

Diapaasi 442-401-1-102. Lisäksi haetaan lupaa ottaa vastaan ja läjittää alueelle vuosittain alle 50 000 tonnia

pilaantumattomia maa-aineksia. Luvat käsitellään yhteiskäsittelynä.

Kokonaisottomäärä on 560 000 k-m3. Ottamisaika on 15 vuotta.

 

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen.

Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

tai sähköpostitse [email protected]. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 6.6.2024 – 15.7.2024 Eurajoen kunnan internetsivuilla, www.eurajoki.fi.

 

Lisätietoja asiasta antaa

ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected]

 

Eurajoella 6.6.2024

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Diapaasi Eurajoki