Eurajoen Ilveskallion läheisyydessä toteutetaan jatkuvan kasvatuksen mukaisia hakkuita ja raivaustöitä helmi-maaliskuussa 2024.

Metsän jatkuvassa kasvatuksessa metsä pidetään koko ajan puustoisena. Hakkuissa tehdään tilaa kasvamaan jätettäville puille. Lisäksi hakkuilla edistetään uusien taimien syntymistä alueelle.

Hakkuissa huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Metsän monille eliölajeille tärkeät pysty- ja maalahopuut jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle. Hakkuualueella säästetään käsittelemättömiä säästöpuuryhmiä ja suojatiheikköjä sekä mahdollisimman paljon lehtipuita, erityisesti haapoja.

Alueella oleva polkureitistö pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan metsänkäsittelyssä. Alueen ulkoilureittien käyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta alueella liikuttaessa!

Hakkuualue toimii VesiKestävä-hankkeen jatkuvan kasvatuksen esimerkkikohteena. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa metsätalouden sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin sekä kehittää käytännönläheisesti metsätalouden vesienhallintaa ja -suojelua.

Kohde toteutetaan yhteistyössä VesiKestävä-hankkeen, Eurajoen kunnan ja Metsänhoitoyhdistys Lounametsän kanssa. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.