Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueella (yhteysviranomainen) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukainen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen hankkeen Valtatie 8:n parantaminen välillä Rauma – Eurajoki ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).

YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen laatii kuulutuksen jälkeen YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, jossa otetaan huomioon kuulutusaikana jätetyt mielipiteet ja lausunnot.

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot

Hankkeesta vastaavan, ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tavoitteena on parantaa valtatietä 8 välillä Rauma – Eurajoki. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu ja vertailtu seuraavia vaihtoehtoja (VE):

VE 0 on vertailuvaihtoehto, jossa mikään toteutusvaihtoehdoista (VE0+, VE1, VE2 tai VE3) ei toteudu.

VE 0 + Valtatie 8 säilyy ennallaan ja siihen suunnitellaan vähäisiä parantamistoimenpiteitä.

VE 1 Valtatiestä 8 tehdään jatkuva ohituskaistatie (2+1). Vaihtoehdossa Sorkanmaantien ja Olkiluodontien liittymät ovat edelleen tasoliittymiä. Uusi rinnakkaistieyhteys toteutetaan Lakarinkadulta Lapijoelle valtatien kaakkoispuolelle.

VE 2 Nykyinen valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2). Olkiluodontien liittymään toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatieltä poistetaan tasoliittymät ja hidas liikenne kielletään. Rinnakkaistieyhteys toteutetaan Lakarinkadulta Lapijoelle valtatien kaakkoispuolelle.

VE 3 Valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) osittain uuteen maastokäytävään. Rauman puolella tielinjaus on sama kuin VE 2:ssa. Uusi linjaus erkanee Sorkanmaantien kohdalla. Olkiluodon eritasoliittymä toteutetaan uuden tielinjauksen kohdalle ja Olkiluodontie linjataan uudelleen Lapijoen kylän eteläpuolelle. Valtatieltä poistetaan tasoliittymät ja hidas liikenne kielletään. Uusi rinnakkaistieyhteys toteutetaan Lakarinkadulta Sorkanmaantien nykyisen liittymän kohdalle valtatien kaakkoispuolelle, josta Eurajoelle se sijoittuu pääosin nykyisen tien paikalle ennen yhdistymistä Korpelantiehen.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo

Kuulutus julkaistaan 3.3.2023 ja pidetään nähtävillä 3.5.2023 saakka osoitteessa www.elykeskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi. Kuulutus julkaistaan myös Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan verkkosivuilla. Hankkeen arviointiselostus ja kuulutukseen liittyvä muu aineisto luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla: www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA.

YVA-selostuksen paperiversioon voi tutustua 3.3. – 3.5.2023 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2, Rauma ja Eurajoen kunnanviraston neuvonnassa, Kalliotie 5 Eurajoki, aukioloaikoina.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 15.3.2023.
Yleisötilaisuus alkaa klo 17.00. Yleisötilaisuus pidetään Rauman Posellissa (osoite: Nortamonkatu 12, 26100 Rauma).

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään maanantaina 3.5.2023 osoitteeseen [email protected] tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA viimeistään 3.7.2023.

Lisätietoja

Hankkeesta ja arviointiselostuksesta antavat lisätietoa:
Hankkeesta vastaava:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri,
projektipäällikkö Timo Bäcklund
sp. [email protected], p. 029 502 2782
YVA-konsultti:
YVA-menettely Taina Klinga, Sitowise Oy
sp. [email protected], p. 020 747 6188
YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat Asta Asikainen
sp. [email protected], p. 0295 029 221

Turussa 24.2.2023

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kuulutus pdf-muodossa: Kuulutus_VT8_YVA-selostus_240223