Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:
– kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
– on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
– on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, jos hän on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen.

Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa

Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa asevelvollisen:
– jolla on vaikea vamma tai sairaus;
– joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen; tai
– joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava.

Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.
Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsuntaan tai poistuu tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa lupaa ennen kuin hänen asiansa on käsitelty, on tuomittava poissaolosta kutsunnasta sakkoon (AsevL 119 §).

Yhteys- ja lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa puolustusvoimien kotisivuilta: www.puolustusvoimat.fi.

Turussa helmikuun 3. päivänä 2023

Aluetoimiston päällikkö                                  Kutsuntaupseeri
Everstiluutnantti Petteri Iitti                         Yliluutnantti Jaska Hyvönen

______________________________________________________________________________

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2005 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2023 seuraavassa järjestyksessä:

Eurajoki:
Eurajoki       A-Mäk       TI 12. Syyskuu 09.00      Kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki
Eurajoki        Mäl-Ö       TI 12. Syyskuu 12.00       Kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki

______________________________________________________________________________

Kuulutus pdf-muodossa: Lounais-Suomen_kutsuntakuulutus_2023