Asia          
Eurajoen Maa-aines Oy hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen kunnan Koivuniemen kylässä kiinteistöllä Riihimäki 3:31. Lupaa haetaan moreenin ottamiseen 10 vuoden aikana. Kokonaisottomäärä on 100 000 k-m3. Ottamisen jälkeen alue metsitetään.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kuulutusaika
Kuulutus on julkaistu 11.1.2023. Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 17.1.2023.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 11.1.2023 – 16.2.2023 Eurajoen kunnan verkkosivuilla, www.eurajoki.fi.

Muistutukset ja mielipiteet
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai sähköisesti [email protected] Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected].

Eurajoella 11.1.2023

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

Maa-aineslupahakemus_Eurajoen Maa-aines Oy

Ottosuunnitelma ja kartat_Eurajoen Maa-aines Oy

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma