Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 14.9.2022.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 07.09.2022 nro 941/2022, valitus ympäristölupa- ja maa-ainesasiassa, kallion louhinnan, louheen, murskauksen ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa ja maa-aineslupa, Rauma ja Eurajoki

Luvan hakija
Näppi T & N Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 7.9.2022-14.10.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Päätös ja kuulutus pdf-muodossa: VHaO_paatos_7.9.2022_nro_941_2022,_dnro_20331_2020