Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukainen yhteysviranomaisen lausunto, joka koskee hankkeesta vastaavana toimivan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen hankkeen Valtatie 8:n parantaminen välillä Rauma – Eurajoki ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma).

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, hankealueen nykytilasta sekä esitys hankkeen todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnista sekä YVA-menettelyn toteuttamisesta. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta.

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot

Hankkeesta vastaavan tavoitteena on hankkeella kehittää valtatietä 8 välillä Rauma-Eurajoki.

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan seuraavien hankevaihtoehtojen (VE) osalta:

VE0 + Valtatie 8 säilyy ennallaan ja siihen suunnitellaan vähäisiä parantamistoimenpiteitä.

VE 1 Valtatie 8 on jatkuva ohituskaistatie (2+1). Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Luostarinkylän eritasoliittymä säilyy nykyisellään. Nopeustaso valtatiellä on ohituskaistaosuuksilla 100 km/h sekä Rauman pohjoisen eritasoliittymän ja tasoliittymien kohdalla 80 km/h.

VE 2 Valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita
tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

VE 3 Valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi Sorkanmaantien liittymään saakka, josta eteenpäin Sorkanmaantien pohjoispuolella valtatie parannetaan uuteen maastokäytävään. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

VE 0 YVA-menettelyn vertailuvaihtoehto ja siinä kuvataan tilanne, jossa tiehankkeen vaihtoehdoista (VE0+, VE1, VE2 tai VE3) yksikään ei toteudu.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelman nähtävillä olo

Kuulutus julkaistaan 2.5.2022 ja pidetään nähtävillä 2.6.2022 saakka osoitteessa www.elykeskus.fi/kuulutukset (valitse: Varsinais-Suomi). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan verkkosivuilla. Hankkeen arviointiohjelma ja kuulutukseen liittyvä aineistoon luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa:
www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA

YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua 2.5. – 2.6.2022 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2, Rauma ja Eurajoen kunnanviraston neuvonnassa, Kalliotie 5 Eurajoki.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 12.5.2022. Yleisötilaisuuden ohjelma alkaa klo 18.00. Yleisötilaisuus pidetään Eurajoki-salissa Eurajoen kunnantalolla (osoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki).

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään maanantaina 2.6.2022 osoitteeseen [email protected] tai
postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA viimeistään 2.7.2022 ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Lisätietoja

Hankkeesta ja arviointiohjelmasta antavat lisätietoa:
Hankkeesta vastaava:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri,
projektipäällikkö Timo Bäcklund
sp. [email protected], p. 029 502 2782
YVA-konsultti:
Sitowise Oy, Rauno Tuominen
sp. [email protected], p. 040 700 7321
YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat Asta Asikainen
sp. [email protected], p. 0295 029 221

Turussa 27.4.2022
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kuulutus pdf-muodossa: Kuulutus

Mielipidelomake: Mielipidelomake (pdf)