Posiva Oy on toimittanut 30.12.2021 valtioneuvostolle käyttölupahakemuksen käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Laitoskokonaisuus sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa.

Käyttölupaa haetaan vuoden 2024 maaliskuusta vuoden 2070 loppuun saakka. Ajanjaksolla loppusijoitettaisiin valtaosa Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ja Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitosten käytetystä ydinpolttoaineesta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka, kunnes kaikki omistajien ydinlaitosten ennakoitu käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee käyttölupahakemuksen ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Käyttöluvan myöntämisestä päättää myöhemmin valtioneuvosto.

Asiakirjan nähtävilläolo
Käyttölupahakemus on julkaistu 30.12.2021 osoitteessa tem.fi/posivan-kayttolupa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Asiakirja pidetään nähtävillä koko lupamenettelyn ajan.

Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen
Lausuntoja ja mielipiteitä käyttölupahakemuksesta voi esittää 8.2.–15.9.2022 välisenä aikana lausuntopalvelu.fi-sivulla, sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on:
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki

Lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon VN/34352/2021. Lausunnot ja mielipiteet tulevat nähtäville työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuille, ja ne otetaan huomioon käyttölupapäätöksessä. Ministeriön tietosuojaselosteet ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/tietosuojaselosteet.

Tiedot aiemmista periaatepäätös- ja lupavaiheista
Posiva on toimittanut ydinenergialain mukaisesti käyttölupahakemuksen yhteydessä myös viimeisimmän, vuonna 2009 valmistuneen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) ja sitä koskevan yhteysviranomaisen lausunnon.

TEM järjesti YVA-menettelyyn liittyvän kuulemisen YVA-ohjelman osalta vuonna 2008 ja YVA-selostuksen osalta vuonna 2009. Ensimmäinen hanketta koskeva YVA-menettely ja siihen liittyvät kuulemiset toteutettiin vuosina 1998-1999 ennen valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta. Molemmissa YVA-menettelyissä toteutettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi ns. Espoon sopimuksen mukaisesti.

Posiva jätti 26.5.1999 hanketta koskevan periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle. Kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö) kuulutti hakemuksen vireilläolosta sijaintikunnan ja sen naapurikuntien ilmoitustauluilla sekä lehdissä kesäkuussa 1999, pyysi hakemuksesta lausuntoja ja mielipiteitä marraskuun puoleen väliin mennessä, sekä järjesti hankkeesta julkisen kuulemistilaisuuden Eurajoella marraskuussa 1999. Posivan valmistelema hanketta koskevan yleispiirteinen selvitys oli yleisesti saatavilla kuntien ilmoitustauluilla kuulemisen ajan, ja Posiva jakoi selvityksen myös jokaiseen talouteen Eurajoella ja sen naapurikunnissa.

Valtioneuvosto teki hankkeesta periaatepäätöksen 21.12.2000 Olkiluodon ja Loviisan käyvien voimalaitosyksiköiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen osalta, ja siirsi hakemuksen ratkaisemisen myöhemmäksi uuden Olkiluotoon suunnitteilla olleen ydinvoimalaitosyksikön osalta. Eduskunta jätti periaatepäätöksen voimaan toukokuussa 2001. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ratkaisematta olevalta osalta tammikuussa 2002, jonka edustakunta jätti voimaan toukokuussa 2002.

Posiva jätti hanketta koskevan rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle joulukuussa 2012. Työ- ja elinkenoministeriö kuulutti hakemuksen helmikuussa ja pyysi hakemuksesta lausuntoja ja mielipiteitä syyskuun loppuun mennessä vuonna 2013. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti yhdessä Posivan kanssa Helsingissä vuoden 2013 aikana kaksi esittely- ja keskustelutilaisuutta.
Valtioneuvosto myönsi Posivalle rakentamisluvan marraskuussa 2015. Posivan oli rakentamisluvan voimassaoloehdon mukaan aloitettava kapselointi- tai loppusijoituslaitoksen rakentaminen kahden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Posivan rakentamisluvan mukainen rakentaminen alkoi joulukuussa 2016. Maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn rakentamisen Posiva aloitti kesäkuussa 2004 valtioneuvoston periaatepäätöksen nojalla ja Säteilyturvakeskuksen valvonnassa. ONKALO on merkittävä osa loppusijoituslaitoksen kokonaisuutta.

Lisätietoja
Lisätietoja hankkeesta ja käyttölupahakemuksesta antavat Posivan yhteyshenkilöt: projektipäällikkö Samu Myllymaa, puh. 040 701231, [email protected] ja turvallisuuspäällikkö Kari Kaukonen, puh. 050 5512441, [email protected]

Lupahakemuksen käsittelystä lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Linda Kumpula, puh. 050 412 4425, [email protected]

Helsingissä 8. helmikuuta 2022
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

Kuulutus pdf-muodossa: Posiva Oy:n käyttölupahakemuksen käsittely alkaa työ- ja elinkeinoministeriössä