Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 7.9.2021 § 240, että asemakaavan laadintaan ryhdytään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.- 29.9.2021 välisenä aikana Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla (https://www.eurajoki.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/ / Vireillä). Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Luvian taajamasta valtatie 8:n varrella Takilan teollisuusalueella. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kaavamerkintä niin, että se sallii terveydelle haitallisten kemikaalien varastoinnin alueella.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat tehdä muistutuksen kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija, dipl.ins. Kari Hannus, puh. 050 2970.

Eurajoella 7.9.2021

Eurajoen kunnanhallitus