Hakija Eurajoen kunta

Asia Tröömin raittisillan rakentaminen Harjajuopan joen yli, Eurajoki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä ja karttakuva: Tiivistelmä ja karttakuva.pdf

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 13.11. – 13.12.2019 Eurajoen kunnan ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Julkiset hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Eurajoen kunnanvirastossa, osoite: Kalliotie 5.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/29353/2019
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 13.12.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti ([email protected]).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
sähköposti: [email protected]