Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 4.6.2019 § 123, että rantaosayleiskaavan muutokseen ryhdytään. Kaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 10.6.-23.6.2019 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koko kaavan laadinnan ajan Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla. Suunnittelualue sijoittuu Niemenkylään Lan­koo­rin niemelle. Alueen keskellä sijaitsee kalasatama ja sen mo­lem­min puolin loma-asutusta. Suunnittelualue käsittää vuoden 1982 ran­ta­kaa­van muutosalueen. Suunnittelualue n. 16,5 hehtaaria on ko­ko­naan metsämaata. Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on korjata Luvian ran­ta­yleis­kaa­van virhe siltä osin, että vuonna 1982 rantakaavan muutos ote­taan yleiskaavan pohjaksi.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat tehdä muistutuksen kirjallisesti kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija, dipl.ins. Kari Hannus, puh. 050 2970.

Eurajoella 4.6.2019

Eurajoen kunnanhallitus

– – –

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kartta

Rantayleiskaavan muutoksen selostus

Koivukiven kiinteistön luontotyyppiselvitys

– – –