Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 4.6.2019 § 124, että ranta-asemakaavan muutokseen ryhdytään. Kaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 10.6.-23.6.2019 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koko kaavan laadinnan ajan Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla. Suunnittelualue sijoittuu Niemenkylään Lan­koo­rin niemelle ja se sijaitsee kalasataman kaakkoispuolella. Ran­ta-ase­ma­kaa­van muutos koskee kiinteistöä Koivukivi 442-407-3-384. Kaavan tavoitteena on muuttaa neljää yhteisrantaista ra­ken­ta­ma­ton­ta loma-asunnon tonttia kahdeksi omarantaiseksi loma-asunnon ton­tik­si. Kaavassa otetaan silloin myös huomioon nykyisen ra­ken­nuk­sen tosiasiallinen käyttö.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat tehdä muistutuksen kirjallisesti kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija dipl.ins. Kari Hannus, puh. 050 2970.

Eurajoella 4.6.2019

Eurajoen kunnanhallitus

– – –

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2019

Kartta

Selostus

– – –