Hakija
Caruna Oy

Asia
Kaapelin asentaminen mereen, Eurajoki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Caruna Oy hakee lupaa maakaapelien asentamiselle mereen Luvialla Eurajoen kunnassa. Hankealueella on useita kohteita, joissa 20 kV tai 0,4 kV maakaapeli asennetaan vesistöön kaivamalla tai laskemalla. Osalle kohteista on haettu erikseen lupaa (ESAVl/10912/2019). Hankkeen tavoitteena on parantaa sähkön jakeluvarmuutta. Alueelta puretaan pois nykyisiä ilmajohtoja, joita korvataan maakaapeleilla. Joissain kohdin nykyinen maakaapeli korvataan uudella kaapelilla. Hankkeen toteutusaikataulu on 2019-2020. Kaapelin asentaminen voi hetkellisesti samentaa vettä. VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaan kaapeleiden asentamiselle ei olisi tarvittu vesilain mukaista lupaa, mikäli kaikilta omistajilta saadaan hyväksyntä kaapelin asentamiselle. Kaikilta vesialueiden omistajilta ei kuitenkaan ole saatu suostumuksia ja aluehallintovirastolta haetaan nyt vesilain mukaista käyttöoikeutta tarvittaviin alueisiin.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.4. – 13.5.2019 Eurajoen kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Eurajoen kunnan pääkirjastossa, osoite: Weener-tie 1.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVl/212/2019
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta  sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 13.5.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti ([email protected]).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla
yhteisillä maa- tai vesialueilla:
Eurajoki 51-411-876-13 Kuivalahden kylän vesialue (on järjestäytynyt, mutta ei ole yhteystietoa)
Eurajoki 442-403-876-1 Vesialueita Pirskerinfäärtillä
Eurajoki 442-404-876-5 Maaraunoorin vesialue

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Tiina Kaista, puh. 0295 016 132
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508
sähköposti: [email protected]