KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 11.3.2019 antanut päätöksen (1 YS/S) ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Eurajoen kunnassa osoitteessa Kirkkotie 24.

Päätös on nähtävänä valitusaikana Eurajoen kunnanvirastossa, Kalliotie 5, Eurajoki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, ltsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku. Lisäksi päätös löytyy nettiosoitteesta www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinaissuomi-ja-satakunta.

Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Turussa 11.3.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VARELY/873/2019