Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa käsitellään perheitä koskevat ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä sekä lastensuojeluilmoitukset. Ilmoitusten perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvittäminen. Ne toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii.

Arvioinnin myötä pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään. Arvioinnin päätyttyä asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan joko sosiaalipalveluissa tai lastensuojelussa.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, kaksi perhepalvelun sosiaaliohjaajaa sekä lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä ja hoitaja.

Lapsiperheiden kotipalvelun tilapäisapua voi saada enintään 5 käyntikertaa lastenhoidon turvaamiseksi ja välttämättömiin kodinhoidollisiin töihin, esimerkiksi vanhemman lääkärikäyntien ajaksi. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan pääsääntöisesti puhelinkeskustelun perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19§ mukainen palvelu, jota on mahdollisuus saada alentuneen toimintakyvyn tai muun erityisen perhe-, tai elämäntilanteen takia.

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa perhettä arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Palvelua voivat saada sellaiset lapsiperheet, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun tai välttämättömään kodinhoitoapuun esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • raskaus tai synnytys
 • monikkoperhe
 • vanhemman uupumus/ masennus
 • perheessä on vanhemman tai lapsen pitkäaikainen sairaus/vamma
 • vanhemman/lapsen hoitoon liittyvät lääkärikäynnit
 • Erityinen perhetilanne, esim. vanhempien ero, erityislapsi, perheenjäsenen kuolema tai perhe, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana

Palvelua ei myönnetä seuraavanlaisissa tilanteissa

 • pelkkään siivoukseen
 • pitkäkestoiseen lapsen päivittäiseen hoitoon
 • vanhemman etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • sairastuneen lapsen hoitoon jos vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • parisuhteen hoito

Perheelle annettava lapsiperheiden kotipalvelu määräytyy perheen yksilöllisen tarpeen mukaan joko tilapäisapuna tai säännöllisenä, määräaikaisena palveluna. Palvelu on maksutonta.”

Tiedustelut

Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä
Jaana Kaulio puh. 044 312 4360


Lapsiperheiden varhainen tuki ja sosiaaliohjaus

Lapsiperheiden on mahdollisuus saada apua ja tukea erilaisissa arjen tilanteissa. Varhaisen tuen tarkoituksena on helpottaa perheen arkea ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaista neuvontaa, ohjausta ja tukea käytettävissä olevista palveluista ja niiden käytöstä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa.

Työskentelyyn kuuluu sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista työtä lapsiperheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Perheen asia tulee vireille lapsiperheiden varhaisen tuen palveluihin ja sosiaaliohjaukseen joko sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen/ilmoituksen tai lastensuojelulain mukaisen ilmoituksen myötä. Avun hakija voi olla perhe itse tai joku perheen läheis- tai viranomaisverkostosta.

Perheen tilannetta arvioidaan yhdessä perheen, perheen verkostojen ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on tarjota oikea-aikaista ja tavoitteellista tukea lapsiperheille. Palveluprosessissa huomioidaan erityisesti lapsen näkökulma.

Varhaisen tuen palveluja ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu sekä lapsiperheiden kotipalvelun perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe, sosiaaliohjaus sekä perheneuvolapalvelut (www.ksthky.fi)

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SÄÄNNÖLLINEN APU on tarkoitettu perheille, joiden tuen tarve arvioidaan pitkäkestoiseksi, kuitenkin aina määräaikaiseksi. Palvelun tarve arvioidaan kotikäynnillä ja työskentely perustuu asiakkaan kanssa laadittavaan suunnitelmaan.

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERHETYÖ on tavoitteellista, määräaikaista ja yhteiseen suunnitelmaan perustuvaa vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Palvelun tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä edistää perheen hyvinvointia sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. Palvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa, yhdessä keskustellen mietitään sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Perhetyö tarjoaa myös neuvontaa ja palveluohjausta. Työskentely on ennaltaehkäisevää ja maksutonta kotikäyntityötä.

Perhepalveluiden sosiaaliohjaajat arvioivat perheen palvelutarpeen.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä -lomake ja Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua/tukea koskeva hakemus löytyy kunnan Sähköisen asioinnin sivulta kohdasta Sosiaalitoimen lomakkeet.

Kirjallisen ilmoituksen/hakemuksen voi tuoda tai lähettää:

Luvian toimipiste
Luvian kirkkotie 17
29100 Luvia

Eurajoen toimipiste
Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Yhteystiedot

Perhepalveluiden sosiaaliohjaaja
Kirsi Nikula
puh. 044 312 4350

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
Ulla Leskinen
puh. 044 312 4347

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perheneuvola palvelee eurajokelaisia perheitä Harjavallan pääterveysasemalla os. Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.

Perheneuvola auttaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa. Perheneuvolapalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Lähetettä ei tarvita.

Yhteystiedot Keski-Satakunnan terveydenhuollon sivuilla: ksthky.fi/perheneuvola

Kuntayhtymän vaihde
(02) 677 3111

Lapsen isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät asiat hoitaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän lastenvalvoja Harjavallan pääterveysasemalla os. Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.

Eurajoen lastenvalvoja Kaisa Koskela
http://www.ksthky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/lastenvalvoja

Kuntayhtymän vaihde
Puh 02 677 3111

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Lastensuojelu tukee silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua. Lastensuojelussa painotetaan lapsen osallisuutta ja kuuntelemista. Työskentely lähtee lapsesta ja lapsen tarpeista.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojeluasia tulee vireille, kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä on vastaanottanut lasta koskevan lastensuojeluilmoituksen tai muuten saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta viranomaisilla on lastensuojelulain 25 § mukaan erityinen ilmoitusvelvollisuus. Lataa lastensuojeluilmoitus-lomake tästä.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, Rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön, Tullin, rajavartiolaitoksen taikka ulosottoviranomaisen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.”

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä on

 • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
 • väkivaltaa
 • perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
 • muita kriisejä
 • tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan.

Ilmoitus tehdään virka-aikana kunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä toimistossa henkilökohtaisesti. Tietojen arkaluontoisuuden vuoksi ilmoitusta ei pidä tehdä sähköpostitse. Ilmoituksen tekemistä varten on olemassa valmiita lomakkeita, mutta lomakkeen käyttäminen ei ole edellytyksenä ilmoituksen tekemiselle.

Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla määräajassa ja on yhteydessä perheen ohella tarvittaviin tahoihin.

Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin avun tarpeen. Lastensuojelulain mukaan selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisiin lastensuojelutoimiin.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät vastaavat lastensuojelutarpeen selvittämisestä, lastensuojelun avohuollon tukitoimien järjestämisestä sekä tarvittavista sijaishuollon ja jälkihuollon palveluista.

Lataa tästä lastensuojeluilmoitus (pdf)

Luvian toimipiste
Luvian kirkkotie 17, 29100 Luvia

Eurajoen toimipiste
Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

tai lähettä osoitteella
Eurajoen sosiaalitoimi
Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sosiaalityöntekijät lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan, puhelinaika ma, ke-pe klo 11.00-12.00:

Asiakkaat A-M/ Eurajoki
Heidi Hiljanen, puh. 02 869 4356

Asiakkaat N-Ö/ Eurajoki
Maarit Liikanen, puh. 02 869 4352

Asiakkaat A-Ö/ Luvia
Jorma Uotila, puh. 044 431 2791

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
Ulla Leskinen puh. 044 312 4347

Ajankohtaista