Tietosuoja2018-09-24T14:04:20+00:00

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisten yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista eli käytännössä sitä, että:

”Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu, oikeus korjata virheellinen tieto ja oikeus siirrättää tietonsa palveluntarjoajalta toiselle”.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

– henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen

– kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

– avoimen informoinnin lisääminen.

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuk-sia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tällä lomakkeella voit pyytää tarkastamaan ja korjaamaan omia tietojasi sekä niitä koskevia lokitietoja Eurajoen kunnan ylläpitämistä rekistereistä. Lähetä täytetty lomake postitse osoitteeseen Eurajoen kunta / Kirjaamo, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Tietosuojavastaavana Eurajoen kunnassa toimii Ulla Viitasalo.

Yleistä tietoa GDPR:stä ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Ajankohtaista