Lomakkeet 2018-02-16T12:23:22+00:00

Lomakkeet

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §). Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon.

Aloitteen laatiminen

Hyvä aloite

  • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
  • on lyhyt
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
  • sisältää yhteystietosi
  • on omakätisesti allekirjoitettu

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää. Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitten voit laatia tästä (pdf).
Lomakkeita saatavana myös kunnanviraston neuvonnasta.

Rakennusvalvonnan maksut
eurajoen-rakennusvalvonnan-maksut.pdf

Rakennuslupahakemus
Rakennuslupahakemus.pdf

Poikkeaminen/suunnittelutarveratkaisu

Poikkeaminen-ja-suuntarve

Vastaava työnjohtaja
Vastaavan_tyonjohtajan_hakemus.pdf

Rakennushankeilmoitus (RH-1)
RAKENNUSHANKEILMOITUS.doc

Naapurin kuulemiseen rakennushankkeessa
Naapurin_kuuleminen_rakennushankkeessa.pdf

Rakennustyön tarkastusasiakirja
TARKASTUSASIAKIRJA_lomake_Eurajoki.pdf

Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan
eurajoen-kunta-hakemus-ikaihmisten-paivatoimintaan.doc

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
eurajoen-kunta-SHL Kuljetuspalveluhakemus 2017.pdf

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä
eurajoen kunta – Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä 2017.pdf

Ilmoitus / Yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi
eurajoen kunta – Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi) 2017.pdf

Yhteydenotto / Lapsiperheiden kotipalvelua koskeva hakemus
eurajoen kunta -Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus 2017.pdf

Lastensuojeluilmoitus
eurajoen-kunta-lastensuojeluilmoitus.pdf

Omaishoidon tuen hakemus
eurajoen-kunta-omaishoidon-tuen-hakemus.doc

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
eurajoen-kunta-taydentavan-ja-ehkaisevan-toimeentulotuen-hakemus.doc

Eurajoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset
eurajoen-kunta-uudet-ymparistonsuojelumaaraykset.pdf

Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
eurajoen-kunta-ymparistotoimen-taksa-01012017.pdf

Vapautushakemus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon/jätevesiviemäriin/hulevesiviemäriin
eurajoen-kunta-vapautushakemus.pdf

Maa-aineslain mukaiset ilmoitukset
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat

Maa-aineslupahakemus
eurajoen-kunta-maa-aineslupahakemus.pdf

Maa-aineslain mukaisten asioiden maksutaulukko
eurajoen-kunta-maa-ainestaksa-01012017.pdf

Ympäristölupahakemus ja täyttöohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Miten_ymparistolupa_haetaan__ohjeet_ja_lomakkeet

Toiminnan rekisteröinti
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukainen_rekisterointi

Ilmoituslomakkeet ja ohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset

Porin seudun alueelliset jätehuoltomääräykset
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/ZmHNJaSa9/Jatehuoltomaaraykset.pdf

Ruoppauslomakkeet ja ohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

Ilmoitus sekajäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/12tgMFN0z/harvennuslomake22012016.pdf

Ilmoitus yhteisestä sekajäteastiasta http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/14uLXNOsL/yhteisastialomake22012016.pdf

Varhaiskasvatuksen e-asiointipalvelun kirjautumissivu

Hoitoaikaperusteinen sopimus 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet
Varhaiskasvatuksen maksuesite 1.3.2017-31.12.2017

Muutosilmoitus varhaiskasvatukseen
Muutosilmoitus varhaiskasvatukseen

Hakemus varhaiskasvatukseen
Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemus varhaiskasvatuksen kerhoon
Hakemus varhaiskasvatuksen kerhoon

Hakemus avoimeen varhaiskasvatuksen perhetoimintaan
Hakemus avoimeen varhaiskasvatuksen perhetoimintaan

Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (esi- ja perusopetus)
Hakemus_aamu-iltapaivatoimintaan_2018

Ilmoittautuminen esiopetukseen
Ilmoittautuminen_esiopetukseen_2018

Ilmoittautuminen perusopetukseen
Ilmoittautuminen_perusopetukseen_2018

Erityisruokavalio koulussa – tiedote vanhemmille
Eurajoen-kunta-ERITYISRUOKAVALIO-KOULUSSA.pdf

Erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa – tiedote vanhemmille
Eurajoen-kunta-ERITYISRUOKAVALIO-VARHAISKASVATUKSESSA.pdf

Erityisruokavalioilmoitus oppilaitoksessa/koulussa
Eurajoen-kunta-ErityisruokavalioilmoitusKoulu2017.pdf

Erityisruokavalioilmoitus varhaiskasvatuksessa
Eurajoen-kunta-ErityisruokavalioilmoitusVarhaisk-2017.pdf

Opintoavustus
Sanni Stenroos, opintoavustushakemus.pdf

Toiminta-avustushakemus
Avustusohjesääntö

Toiminta-avustusohjesääntö
eurajoen-kunta-avustusohjesaanto.pdf

Nuorten ensiasuntoavustushakemus
nuorten-ensiasuntoavustushakemuslomake.pdf

Ensiasuntoavustuksen myöntämisperusteet
ensiasuntoavustuksen-myontamisperusteet.pdf

Eurajoen kunta myöntää vuosittain tukirahaa nuorten työllistämiseksi

Kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet:

1. Tuki kanavoidaan nuoren kautta siten, että työnantaja (yritys, yhdistys, yksityinen), joka ottaa kuluvan vuoden kesällä Eurajoella kirjoilla olevan nuoren töihin, voi hakea kunnalta tukea nuoren työllistämiseen.

2. Sama työnantaja voi hakea tukea enintään kahden eurajokelaisen nuoren työllistämiseen. Työsuhteen tulee ajoittua kuluvan vuoden touko-, kesä-, heinä- tai elokuuhun. Työsuhteen pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia/päivä, vähintään kahden viikon ajan tai 60 tuntia kahden viikon jaksossa. Pidemmässä työjaksossa tunteja tulee olla vähintään 120 tuntia neljän viikon jaksossa.

3. Tuen piiriin kuuluvat kaikki eurajokelaiset nuoret, jotka ovat kuluvana hakuvuotena täyttäneet ennen työsuhteen alkua vähintään 15 ja korkeintaan 21 vuotta.

4. Tuen piiriin kuuluvan nuoren tulee olla koululainen tai opiskelija tai tämän vuoden keväällä peruskoulunsa päättävä tai työtön edellyttäen, että hänen työllistämistään ei valtio tue.

5. Kesätyöpaikkatukea saava nuori ei voi olla osakas yrityksessä. Yrityksen muiden työntekijöiden työtuntimäärät eivät saa vähentyä tuettavan nuoren palkkaamisen vuoksi. Tukea ei myönnetä yrityksille, joissa on voimassa olevia lomautuksia tai henkilöstöä on sanottu irti.

6. Työnantajan tulee tehdä nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta ilmenee vähintään työllistettävän nimi, syntymäaika, kotipaikka, työsuhteen kesto, tuntimäärä ja palkkaus. Työsopimus tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tuen myöntäjälle.

7. Tuen määrä on 450 euroa työllistettävää nuorta kohden, kun työn kesto on 4 viikkoa tai 225 euroa kahden viikon työjaksosta. Kunta maksaa tuen palkanmaksutositteen perusteella työnantajan tilille kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tukea myönnetään anomusjärjestyksessä määrärahan puitteissa.

8. Nuorelle tulee maksaa kyseisen alan TES:n mukaista palkkaa tai palkan tulee määräytyä seuraavan työsopimuslain säännöksen mukaisesti:
Suomessa aloilla, joilla ei ole yleissitovia työehtosopimuksia, ei ole yksiselitteistä vähimmäispalkkaa. Työsopimuslaissa kuitenkin todetaan, että työntekijällä on tässä tapauksessa maksettava” tavanomainen ja kohtuullinen palkka”. Jos alalla on jokin muu kuin yleissitova työehtosopimus, tavanomaisena ja kohtuullisena voidaan pitää siitä työstä määrättyä palkkaa. Jos alalla ei ole lainkaan työehtosopimuksia, tavanomainen ja kohtuullinen palkka voi perustua esimerkiksi alan järjestöjen suosituksiin. Ellei näitäkään ole, niin suositellaan kokoaikatyöstä maksettavaksi ainakin niin paljon, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy. Kyseinen summa löytyy vuosittain kansaneläkelaitoksen sivuilta (http://www.kela.fi/)

9. Mikäli tuen piiriin hyväksytty työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava asiasta tuen myöntäjälle.

Tukianomus, jäljennös työsopimuksesta ja tilinauha, josta selviää palkansaajan vuosikertymä, on toimitettava kunnalle viimeistään tuen myöntämisvuoden syyskuun 15. päivään mennessä.
Nuorten kesätyöpaikkatuki yrityksille 2017 lomake ja ohjeet tästä. (tallenna koneellesi tai tulosta)

10. Tuen myöntää kunnanhallituksen päättämiä ohjeita noudattaen vapaa-aikakoordinaattori.

Alla on Eurajoen kunnan lomakkeita pdf- ja doc-muodossa.

Tulosta haluamasi lomake ja toimita lomake täytettynä asianomaiselle viranomaiselle.  Voit täyttää lomakkeen myös ruudulla ja tulostaa täytetyn lomakkeen.  Muista päiväys ja allekirjoitus.

PDF-tiedostoja lukevan Adobe Readerin voit ladata tästä.

Lomakkeita voi tiedustella myös kunnanvirastosta, puh. 02 869 41, osoite Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Ajankohtaista