Muut luvat ja ilmoitukset 2017-06-08T05:23:16+00:00

Muut luvat ja ilmoitukset

Lannan varastointi aumassa (patterointi)

Lannan varastointi aumassa edellyttää ilmoituksen tekemistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lannan varastoinnista aumassa säädetään Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). (Ns.nitraattiasetus)

Myös asetuksessa säädetystä lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Aumausilmoitus
https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_6029/index.html

Tilapäinen melu ja tärinä

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä, kuten kivenmurskauksesta, tietyistä louhinta-, purku- ja rakennustöistä, moottoriurheilukilpailuista ja ilta- tai yöaikaan järjestettävistä ulkoilmakonserteista on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee toimittaa ympäristötoimeen viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty tarkemmin Eurajoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Tilapäinen melu ja tärinä -ilmoituslomake
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Melua_tai_tarinaa_aiheuttava_tilapainen_toiminta

Vesi ja jätevesi

Eurajoen ympäristölautakunta päättää kiinteistöjen vapautuksesta liittyä vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain (119/2001) 10-11 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, mutta kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on tietyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta voi anoa oheisella hakemuksella.

Vapautushakemus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon/jätevesiviemäriin/hulevesiviemäriin
Sähköinen asiointi -> Ympäristötoimi

Jätehuolto

Ilmoitus sekajäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/12tgMFN0z/harvennuslomake22012016.pdf

Ilmoitus yhteisestä sekajäteastiasta http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/14uLXNOsL/yhteisastialomake22012016.pdf

Yhteystiedot

Outi Aalto
vs. ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöhallinnon verkkosivut

Ajankohtaista