Päätös meluilmoituksen johdosta / Destia Oy

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 14.9.2018 antanut päätöksensä koskien Destia Oy:n meluilmoitusta:

248/11.03.01/2018

Ympltk 11.9.2018 § 55

Päätös meluilmoituksen johdosta, Destia Oy

Destia Oy Länsi-Suomi on tehnyt 13.8.2018 Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Ilmoitus koskee VT 8 varressa Luvialla Yhdystien ja Viidantien välisellä alueella tehtävää louhintatyötä. Paikalle rakennetaan kevyenliikenteenväylä.

Louhintamäärää ei ole arvioitu tarkemmin, mutta sen arvioidaan jäävän vähäiseksi. Louhintaa tehdään arkisin ma-pe kello 06-22 ja lauantaisin kello 07-18.

Työstä aiheutuu melua ja tärinää lähialueen rakennuksiin. Tärinää seurataan louhintatyön ajan tärinämittareilla ja melusta tiedotataan talokohtaisesti.

Päätösehdotus:
Ympäristönsuojelulain 122 §:n nojalla ympäristölautakunta antaa ilmoitusta koskevat seuraavat määräykset:

1. Ilmoituksen mukaista työtä saa tehdä 17.9.-31.10.2018 arkisin ma-pe kello 06-22 ja lauantaisin kello 07-18.

2. Louhintatyöstä tulee ilmoittaa lähialueen asukkaille talokohtaisilla tiedotteilla (300 m louhinta-alueen keskeltä mitattuna) sekä Takilan alueen hevostalleille.

3. Mikäli louhinnasta aiheutuu ennalta odottamatonta, kohtuutonta meluhaittaa, voidaan louhinta-aikaa rajoittaa myöhemmin sovittavalla tavalla ellei meluhaittaa kyetä muulla tavoin poistamaan.

Päätöksen perustelut
Annettuja määräyksiä noudatten toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 200 euroa. Maksu perustuu yhteisvaltuuston 19.9.2016 hyväksymään Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Päätös
Destia Oy

Jäljennös päätöksestä
Lounais-Suomen poliisilaitos

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea YSL 190 §:n mukaisesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

—–

Valitusosoitus

2018-09-14T13:24:07+00:0014.09.2018|Kuulutukset|