Ympäristölupahakemus / Toivo Tyykilä Oy

Dnro ESAVI/6394/2018                    30.5.2018

Ympäristölupahakemus
Hakija  Toivo Tyykilä Oy
Asia  Eläinsuojan toiminnan laajentaminen, Eurajoki

Hakemuksen mukainen toiminta
Toivo Tyykilä Oy:llä on olemassa oleva ympäristölupa 30 000 broileriemo-kanalle ja 31 000 broilerille. Ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että nykyinen broilerihalli jää pois käytöstä ja nykyinen broileriemokanala muu-tetaan 40 000 broilerin kasvattamoksi. Lisäksi tämän viereen rakennetaan uusi 80 000 broilerin kasvattamo, jolloin kokonaiseläinmääräksi kiinteistölle 51-409-2-153 tulee 120 000 broileria.

Lanta varastoidaan tilalla olemassa olevissa rakennuksissa (katettu 1 100 m3:n lantala ja vanhat katetut 3 300 m3:n säilörehusiilot). Tilalla on myös lannan jatkojalostussopimus Biolan Oy:n kanssa.

Toiminnasta syntyvät pesu- ja jätevedet kerätään rakennusten yhteydessä oleviin umpisäiliöihin, jotka tyhjennetään kunnan jätevedenpuhdistamolle.
Lannan levitysalaa on noin 400 hehtaaria.

Toiminnanharjoittajan arvion mukaan toiminnasta ei synny nykyistä merkit-tävästi suurempaa haju- tai meluhaittaa.

Toiminnan sijainti
Eurajoen kunnassa kiinteistöllä 51-409-2-153 osoitteessa Linnamaantie 173, Eurajoki.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 6.6.–29.6.2018 Eurajoen kunnan ilmoitustaululla (Kalliotie 5) ja ajan 2.7.–6.7.2018 Eurajoen kunnan pääkirjastossa (Weener-tie 1). Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä 6.6.–29.6.2018 Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5) ja ajan 2.7.–6.7.2018 Eurajoen kunnan pääkirjastossa (Weener-tie 1).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/6394/2018.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 6.7.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
sähköposti: seija.virolainen@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Tuula Räsänen, puh. 0295 016 429
sähköposti: tuula.p.rasanen@avi.fi

Lue kuulutus tästä.

2018-06-01T12:28:20+00:00 06.06.2018|Kuulutukset|