Vesilain mukainen lupahakemus / Halssiveden hoitoyhdistys ry

Hakija Halssiveden hoitoyhdistys ry
Asia Halssiveden väylän kunnostusruoppaus sekä sivuväylien ruoppaaminen, Eurajoki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Halssiveden hoitoyhdistys ry hakee vesilain mukaista lupaa Halssiveden väylän ja sen sivuväylien ruoppaamiseen Eurajoen kunnassa. Vuonna 1978 ruopattua ja 2006 kunnostusruopattua väylää käyttävät kalastajat, paikalliset sekä vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa Halssiveden veden virtausta, rantojen virkistyskäyttöä sekä estää Halssiveden umpeenkasvua. Ruoppaus tehdään kaivinkoneella ja imuruoppaamalla. Syntyneet massat, 17 100 m3, läjitetään Aspiskerin saareen.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.10. – 6.11.2017 Eurajoen kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Hämeenlinnan päätoimipaikan) ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi .fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Eurajoen kunnanvirastossa, osoite: Kalliotie 5.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVl/757 4/2017
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 6.11.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen
www.avi.fi/muistutus tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, PL 150, 13101 Hämeenlinna).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
442-409-876-1 Vesialue, 442-408-876-7 Vesialueita Halssivedellä, 442-408-876-11 Halssivesi, 442-411-876-2 Vesialue, 442-408-876-10 Vesialue Sassilansalmella, 442-408-876-9 Vesialue Sassilansalmella

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Kristiina Toivila, puh. 0295 016 436
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

2017-09-29T10:59:24+00:00 05.10.2017|Kuulutukset|