ELY-keskuksen päätös kieltää muiden kuin autonomisen meriliikenteen testaus- ja pilottitoimintaan osallistuvien vesikulkuneuvojen liikkumisesta määräajaksi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (= ELY-keskus) on 10.7.2017 tehdyllä päätöksellä dnro VARELY/662/2017 kieltänyt muiden kuin autonomisen meriliikenteen testaus- ja pilottitoimintaan osallistuvien vesikulkuneuvojen liikkumisen määräajaksi autonomisen meriliikenteen testausalueeksi tarkoitetulla merialueella Eurajoen kunnassa.

Kielto tulee voimaan 28.8.2017 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää, ja on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka koskien vain ajanjaksoja, jolloin autonomisen meriliikenteen testaus- ja pilotti-toiminta on käynnissä. Muuna aikana vesikulkuneuvojen liikkumista ei ole rajoitettu. Kielto ei ole voimassa minään vuonna touko- ja kesäkuun aikana.

Ajanjaksot, jolloin kielto on voimassa, voivat olla kestoltaan 1-6 viikkoa ja niitä seuraa aina yhtä pitkä ajanjakso, jolloin vesikulkuneuvojen liikkumista alueella ei ole rajoitettu.

Päätös pidetään nähtävillä 14.7. – 20.8.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa osoitteissa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja Valtakatu 12, 28100 Pori sekä Eurajoen kunnankirjastossa osoitteessa Weener-tie 1, 27100 Eurajoki ja ajalla
1. – 20.8.2017 myös Eurajoen kunnanvirastossa osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisen lehden numerossa 79/14.7.2017.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770 (lomalla 17.7.-15.8.2017).

Turussa 10. päivänä heinäkuuta 2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2017-07-12T11:37:09+00:00 12.07.2017|Kuulutukset|